تحلیل نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: نامه های داخلی، پی نوشت، انواع نامه های اداری، دانش رسان

 نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی نامه های اداری از نظر گاه سطوح ارتباطی، در سازمان ها و ادارات اعم از بخش دولتی و عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می شوند .با خصوصی به دو گروه عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می گردند. نامه های داخلی مکاباتی اطلاق گودند که در داخل ساز مان سب واحدها مه های داخلی به مکاتباتی می گرد که در داخل سازمان بین واحدهای مختلف صورت می گیرند که اهم...


چگونگی تبادل اطلاعات وهماهنگی در سازمان ها

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: تشریح ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، تبادل اطلاعات، ارتباط رسمی در سازمان، دانش رسان

از سوی دیگر لازمه انجام امور، تبادل اطلاعات، هماهنگی و برنامه ریزی است که خود، نوع دیگر ارتباط را ایجاب می کند. این طیف ارتباطی بین سطوح هم عرض در داخل و یا با خارج از سازمان باید به وجود آید تا نیل به اهداف یا مأموریتها امکان پذیرصبر گردد. به این ترتیب ارتباطات افقی و یا هم عرض مصداق پیدا نموده و با ارتباطات عمودی، اساس گردونه ارتباطات سازمان ، فهومی شود. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی تشریح...


فرآیند انتخابی: فرآیند خرید کالا و خدمات

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: تهران، تهران، سال
کلمات کلیدی: دانلود مقاله، فرایند انتخاب مقاله، دانش رسان

از نواقص عمده موجود در این فرآیند مقاله، می توان به رفت و برگشتهای زیاد آن بین ادارات و مدیریتهای مختلف و در نتیجه زمانبر و هزینهبر بودن آن اشاره کرد. باتوجه به مستندات موجود و مصاحبه حضوری با مسئولین ادارات درگیر در فرآیند خرید و دانلود مقاله(مسئول اداره تدارکات، مسئول بخش بهبود سیستمها و کارشناس بخش بهبود سیستمها) ، روند انجام آن به این صورت است که در ابتدا درخواست کالای...

نمایش نتایج ۲۰۶۵۱۲۶ تا ۲۰۶۵۱۲۸ از میان ۱۲۳۹۰۷۸ نتیجه