اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Nonlinear Sciences and Applications

اطلاعات انتشار

هشتم،شماره۱، ۲۰۱۵، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷ تا صفحه‌ی ۲۲

کلمات کلیدی

fixed points، critical values، singular values

Singular values and xed points of one parameter family of generating function of Bernoulli's numbers, g(z) = z ez–1 , 2 Rnf0g, are investigated. It is shown that the function g(z) has innitely many singular values and its critical values lie outside the open disk centered at origin and having radius . Further, the real xed points of g(z) and their nature are determined. The results found are compared with the functions tan z, E(z) = ez–1 z and f(z) = z z+4ez for > 0. c 2015 All rights reserved.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Singular values and fixed points of family of generating function of Bernoullis numbers» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان