اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)

اطلاعات انتشار

بيست و هفتم،شماره۳، پاييز ، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۳۳۵ تا صفحه‌ی ۳۴۵

در این پژوهش برای اولین بار شناسایی میکروارگانیسم نمک دوست نسبی جنس Salinivibrio از دریاچه ی شور ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی سویه های جدیدی از این جنس گردید. دریاچه ی ارومیه دریاچه ی پرشوری است که در شمال غربی ایران واقع شده و شورترین دریاچه ی دائمی ایران و از معدود دریاچه های فوق اشباع دائمی در جهان می باشد. ابتدا نمونه ها از مناطق مختلف دریاچه ، جمع آوری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. بعد از غنی سازی و کشت نمونه ها در شرایط تعریف شده، برای دستیابی به کلنی های خالص کشت های متوالی انجام گرفت. سپس سویه های منتخب از نظر ویژگی های فنوتیپی و فیلوژنتیکی (به وسیله تکنیک توالی یابی 16S rRNA) مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین کل سویه های متعلق به Salinivibrio sp. ، 57% و 43% سویه ها نزدیکترین تشابه را به ترتیب به S. costicola subsp. alcaliphilus و S. sharmensis نشان دادند.این پژوهش، سعی در ارائه ذخایر ژنتیکی جدید از منابع عظیم میکروبی دریاچه ی ارومیه بخصوص انواع Salinivibrio دارد که پایه کاربردهای وسیعی در دانش بیوتکنولوژی می باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۵۰۰ تومان