اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه مهندسي صنايع

اطلاعات انتشار

چهل و هشتم،شماره۲، مهر ، سال

در این مقاله یک مدل ریاضی دوهدفه جدید برای مسئله زمان بندی جریان کارگاهی جای گشتی در حالت بدون ایست با فرض عدم دسترسی به ماشین ها، به دلیل عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه، ارائه می شود. این مدل شامل دو هدف حداقل سازی دامنه عملیات و حداقل سازی مجموع زودکرد و دیرکرد است. عملیات نتِ درنظرگرفته شده در این مقاله مدت زمان ثابت دارد و می تواند هر لحظه روی ماشین ها شروع شود. اما زمان بین دو عملیات نت متوالی نباید از یک مدت زمان مشخص بیشتر باشد. برای حل مدل پیشنهادی از روش چبیشف سطح ذخیره استفاده و نتایج عددی به دست آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش شد. مقایسه نتایج این روش با روش محدودیت اپسیلون کارآمدی روش چبیشف سطح ذخیره را نشان می دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارائه مدل دوهدفه برای مسئله زمان بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان