اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه مهندسي صنايع

اطلاعات انتشار

چهل و هشتم،شماره۲، مهر ، سال

در این پژوهش مسئله مکان یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به علاوه هزینه احتمالی حمل ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص هایی از قبیل شرایط آب وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با اندازه های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه های کوچک با نرم افزار قابل حل است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «حل مسئله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجزیه بندرز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان