اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه آب و خاك

اطلاعات انتشار

بيست و هشتم،شماره۶، بهمن و اسفند ، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۶۲ تا صفحه‌ی ۱۱۷۱

پیش بینی دقیق جریان رودخانه ها در مدیریت منابع آب از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر به منظور پیش بینی جریان رودخانه باراندوزچای از دو روش برنامه ریزی ژنتیک (GP) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده شد. داده های جریان روزانه این رودخانه در ایستگاه دیزج در خلال سال های 1385 تا 1389 برای ایجاد مدل استفاده شد که 80 درصد داده ها برای آموزش و 20 درصد برای تست مدل بکار رفت. نتایج نشان داد که در هر دو روش، مدل های شامل جریان یک، دو و سه روز قبل بالاترین دقت را در مرحله صحت سنجی داشتند. همچنین دقت هر دو مدل با افزایش مقادیر دبی کاهش می یابد. مقایسه نتایج دو مدل نشان داد که گرچه دقت روش برنامه ریزی ژنتیک با R=0.978 و (RMSE=1.66 (m3\s نسبت به روش ماشین بردار پشتیبان با R=0.976 و (RMSE=1.80 (m3\s ، اندکی بیشتر بود، اما روش SVM به مراتب ساده تر از روش GP می باشد و این روش می تواند به عنوان یک روش کاربردی برای پیش بینی جریان روزانه بکار رود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان