اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه دانش آب و خاك

اطلاعات انتشار

بيست و ششم،شماره۱-۱، بهار ، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۲۵۹ تا صفحه‌ی ۲۷۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر مایه زنی باکتریهای آزادکننده پتاسیم در تامین پتاسیم گوجه فرنگی در بستر شن– موسکویت و شناسایی جدایه های کارآمد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان