اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه زراعت (پژوهش و سازندگي)

اطلاعات انتشار

بيست و هشتم،شماره۱۰۶، بهار ، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۸ تا صفحه‌ی ۱۲۵

تنش خشکی یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی می باشد و افزایش کارائی مصرف آب از راهکارهای افزایش تولید گیاهان زراعی است. به منظور مطالعه تاثیر سوپرجاذب بر رشد و نمو گیاه گندم در شرایط دی م آزمایشی در سال زراعی 90 – 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با مقادیرصفر، 15 ، 30 و 45 کیلوگرم سوپرجاذ بکلوفونی درهکتار و 4 تکرار برروی رقم آذر 2 انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد سوپرجاذب باعث افزایش جذب آب توسط گیاه و افزایش محتوای نسبی آب شد که با افزایش شاخص سطح برگ و شاخص کلروفیل موجب افزایش قدرت منبع شد. کاربرد سوپر جاذب همچنین موجب افزایش اجزای عملکرد شامل تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه شد که در نهایت باعث افزایش عملکرد دانه گردید. میزان عملکرد دانه به صورت تقریبا خطی با افزایش میزان کاربرد سوپر جاذب افزایش یافت و بیشترین میزان عملکرد دانه) 2718 کیلوگرم در هکتار( با استفاده از 45 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب کلوفونی به دست آمد که نسبت به شرایط شاهد 5\ 156 درصد افزایش نشان داد. به طور کلی می توان گفت که کاربرد مواد سوپر جاذب در شرایط دیم م یتواند با تقلیل اثرات تنش خشکی و افزایش قدرت منبع و مخزن موجب افزایش عملکرد دانه شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر 2 در شرایط دیم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان