اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه مرتع و آبخيزداري

اطلاعات انتشار

شصت و نهم،شماره۱، بهار ، سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۶۷ تا صفحه‌ی ۱۸۶

این تحقیق، به بررسی و برآورد میزان رسوبدهی جاده­های جنگلی حوزه آبخیز دارابکلا با استفاده از مدل­های WARSEM و SEDMODL پرداخته و به منظور ارزیابی نتایج حاصل، با استفاده از شبیه­ ساز باران به صورت مستقیم میزان تولید رسوب در سطح جاده های مذکور اندازه­گیری شد. به منظور اجرای مدل­های WARSEM و SEDMODL، عملیات صحرایی برای اندازه­گیری پارامترهای مختلفی از قبیل طول جاده، عرض جاده، ارتفاع و پوشش شیروانی جاده، شیب طولی جاده، شکل و پیکربندی جاده، سطح جاده و غیره در تعداد 63 قسمت مختلف در مسیری به طول 11979 متر از جاده­های جنگلی منطقه مورد مطالعه انجام شد. برای اندازه­گیری مستقیم رسوبدهی جاده­های مورد مطالعه از دستگاه باران­ساز صحرایی با ویژگی­هایی از قبیل ارتفاع نازل 3 متر و ابعاد پلات 2 مترمربع استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل­های WARSEM، SEDMODL و اندازه­گیری مستقیم تحت شبیه­سازی باران نشان داد که میزان رسوبدهی جاده­های مورد مطالعه، به ترتیب 918\9، 109\5 و 141\4 کیلوگرم در مترمربع در سال می­باشد. سایر نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95%، اختلاف معنی­داری بین داده­های­ مشاهده­ای (شبیه­سازی باران) و نتایج مدل SEDMODL وجود نداشته، همچنین مدل مذکور با مقادیر RD، MD، BIAS، RE و RMSE به ترتیب 42\21، 54\4، 04\0، 59\17 و 71\0 مدل مناسب­تر برای برآورد رسوبدهی در جاده­های جنگلی منطقه مورد مطالعه می­باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رسوبدهی جاده های جنگلی با استفاده از مدل های WARSEM، SEDMODL و اندازه گیری مستقیم تحت شبیه سازی باران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۳۰۰۰ تومان