اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله مهندسي و مديريت آبخيز

اطلاعات انتشار

هشتم،شماره۱، ، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۵۵ تا صفحه‌ی ۶۷

خشکسالی هیدرولوژیک از روش های مختلف قابل بررسی می ­باشد. یکی از راه ­های متداول، استفاده از شاخص ­های جریان حداقل است. در این مطالعه به منظور بررسی ماهیت، تعیین مناطق همگن، استخراج روابط منطقه ای و همچنین، بررسی روند جریان حداقل حوزه آبخیز کرخه، از داده ­های 13 ایستگاه هیدرومتری در دوره آماری 2000–1960 استفاده شد. پس از کنترل کمی و کیفی و بازسازی داده ها، با استفاده از منحنی­های تداوم جریان شاخص­ های Q­75 ،Q90 و Q95 و با تحلیل فراوانی جریان کم 10 و 30 روزه شاخص­ های Q10،5، Q10،50، Q10،100، Q30،5، Q30،50 و Q30،100 و چند شاخص دیگر استخراج شد. سپس به کمک برخی عوامل فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین شناسی و پوشش گیاهی به تجزیه و تحلیل منطقه ای این شاخص ها پرداخته شد. برای این منظور از روش تحلیل خوشه ای مرتبه ای و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در نهایت نیز سری زمانی شاخص ها از لحاظ وجود روند ارزیابی شد. نتایج نشان می­ دهد که از بین شاخص ­های محاسبه شده Q95 و Q10،100 کمترین مقدار را دارند که با افزایش دوره بازگشت مقادیر این شاخص ­ها کاهش می ­یابد. از طرف دیگر سال های 1999–1998، 2000–1999 و 2001–2000 در اکثر ایستگاه­ ها شدیدترین و طولانی­ ترین خشکسالی ­ها را تجربه کرده اند. بررسی توزیع مکانی شاخص ها نیز بیانگر وضعیت بهتر قسمت های جنوب شرقی حوضه نسبت به مناطق شمالی و جنوبی حوضه از نظر خشکی می باشد. نتایج آنالیز خوشه ای منطقه را به دو واحد همگن تقسیم کرد که در هر یک از این واحدها و در کل منطقه روابط منطقه ای با سطح معنی داری 0.01 استخراج شد که بررسی این روابط نشان می دهد که در منطقه یک عامل ارتفاع، در منطقه دو تراکم زهکشی و در کل منطقه عامل مساحت و تراکم زهکشی بیشترین تاثیر را دارند. از طرف دیگر طبق آماره اسپیرمن و من کندال جریان حداقل در سرشاخه های حوضه دارای روند منفی طی دوره آماری می باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تجزیه و تحلیل زمانی و مکانی جریان حداقل در حوزه آبخیز کرخه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان