اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي

اطلاعات انتشار

هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۲۱۹ تا صفحه‌ی ۲۲۹

مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی توانایی ارقام متفاوت یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF) Pickseed 2065) ، رهنانی و همدانی در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر و تحت دو نوع محلول غذایی (پتاسیم دار و بدون پتاسیم) با سه تکرار در یک دوره شش ماهه انجام شد. در طول دوره کشت چهار برداشت از اندام هوایی انجام شد و در پایان دوره کشت بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و غلظت پتاسیم آنها اندازه گیری شد. در شرایط تغذیه ای بدون پتاسیم، بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در اندام هوایی و ریشه رقم MF به دست آمد. غلظت پتاسیم در اندام هوایی و ریشه این رقم به ترتیب 1\6 و 1\5 برابر رقم رهنانی و 1\8 برابر رقم همدانی بود. میزان جذب پتاسیم در اندام هوایی و ریشه این رقم به ترتیب 1\6 و 1\9 برابر رقم همدانی و 1\6 و 1\5 برابر رقم رهنانی بود. در نتیجه نوع رقم یونجه در میزان پتاسیمی که جذب گیاه می شود اهمیت بسزایی داشته و بایستی در کوددهی مد نظر قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توانایی مقایسه ای سه رقم یونجه در جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان