اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

دراین مقاله مدلی آماری برای دنباله های فونتیکی گفتار فارسی ارائه شده است با توجه به اینکه در زبان فارسی به مدلسازی زبانی کمتر پرداخته شدهاست اینم وضوع می تواند به کاهش احتمال خطای سیستم های بارشناسی کمک شایانی کند مبنای این مدلسازی مدل n–gram با روش هموارسازی درون یابی بوده است سیستم پیاده سازی شده برای مدلهای 1–gram,2–gram,3–gram,4–gram آزموده شده است و بهترین نتیجه برای 4–gram با هموارسازی درون یابی به ازای ضریب ثابت 0\9 بدست آمده است که کمترین پیچیدگی 3.73 به دست آمده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استخراج و پیاده سازی مدل آماری برای اتصال واجهای فارسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان