اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله به بررسی برنامه ریزی همزمان توسعه تولید و شبکه انتقال با استفاده از تئوری بازی پرداخته شده است . با توجه به بحث تجدید ساختار در صنعت برق و جدا شدن نهادهای تصمیم گیر در مورد توسعه تولید و توسعه شبکه انتقال، ضرورت هماهنگی بین متصدیان تولید و متصدیان انتقال بیشتر رخ می نماید. در این مقاله تعادل کارنو به منظور شبیه سازی رفتار دو بازیگر بازار برق به کار گرفته شده است و استراتژی تعادلی بین این دو به دست آمده است. استر اتژی به دست آمده به یک مدل 6 شینه نمونه اعمال شده است که نتایج به دست آمده حاکی از کارآمدی روش پیشنهادی می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برنامه ریزی همزمان توسعه تولید و شبکه انتقال با استفاده از تئوری بازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۵۰۰۰ تومان