اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اندازه گیری کارایی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش جوجه گوشتی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۰۰۰۰ تومان