اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

فصلنامه كتاب

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «چالش های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم به نگاهی بر دانش فهرست نویسی در ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان