اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

اطلاعات انتشار

سال

این مقاله یک مدل تصادفی دومرحله ای برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس درشرایط عدم قطعیت تقاضا و برگشتی ارایه میدهد متغیرهای تصمیم گیری مرحله اول مربوط به دایرکردن هریک از تسهیلات و تعیین ظرفیت انها است متغیرهای تصمیم گیری مرحله دوم میزان مواد درجریان بین تسهیلات مختلف با توجه به سناریوهای موجود را تعیین می کند تعیین ظرفیت درحالت عدم قعطیت درطراحی شبکه های لجستیکی معکوس ازن وآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه تک کالایی و تک پریودی درسه سطح رو بجلو تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و دورریز تعریف می شود ناحیه مشتری به سه بخش تقسیم می شود که درنایحه اول پارامتر تقاضادرناحیه دوم پارامترهای تقاضا و برگشتی ودرناحیه سوم پارامتر برگشتی غیرقطعی است ساختار ارایه شده هر دو شبکه حلقه بسته و حلقه باز را درمدل ایجاد می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی شبکه لجستیکی معکوس با تعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان