اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

نتیجه قطعی محدودیت نزولات آسمانی چیزی جز خشکی نیست . نتایج کانیشناسی در ایران نشان دادهاست که در اکثر خاکها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کانیهای پتاسیمدار جزء کانیهای غالب خاک هستند .مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش ارقام متفاوت یونجه بر توانایی جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF)MF) 2065 Pickseed) رهنانی R همدانی (H) در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر در زمستان 1389 در گلخانه هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و غلظت پتاسیم گیاهان با دستگاه فلیم فتومتر قرائت شد. در شرایط تغذیهای بدون پتاسیم بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در رقم MF بدست آمد. غلظت پتاسیم در این رقم 1\3 برابر رقم همدانی و 1\6 برابر رقم رهنانی بود. لذا ضروری است علاوه بر سایر پارامترها، نوع رقم نیز در برآورد نیازهای پتاسیمی گیاه در مناطق خشک مد نظر قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه ارقام مختلف یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در خاکهای مناطق خشک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان