اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)

اطلاعات انتشار

, دوره  ۱۹ , شماره  ۱۰-ب، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۹۷ تا صفحه‌ی ۲۰۶

هدف این نوشتار، ارایه اصول و مبانی طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن است تا شرایط مناسب محیطی برای فعالیت افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی، پیش بینی و اجرا گردد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که ناتوانایی های حرکتی برای بخش بزرگی از جمعیت، محدودیت ایجاد می کند. محدودیت های حاصل از ناتوانایی ها، نباید به عنوان مانعی در مقابل دستیابی آنها به فضاهای مورد نظرشان تلقی گردد، بلکه آنها باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن، رها از محدودیت ها و به دور از فشار قیودی که افراد عادی اجتماع از آن فارغ هستند، زندگی کنند. مناسب ترین فضاها برای افراد دارای محدودیت های حرکتی، نفوذ تامین عدالت و ایمنی اجتماعی در دسترسی هاست که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی اثرات روانی فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. در روش تحقیق این پژوهش، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقیقات مشابه به صورت کتابخانه ای انجام و سپس بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، اصول کلی طراحی فراگیر تعریف و تبیین شد. به منظور بررسی وضع موجود فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن، روش تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میدانی، مشکلات، محدودیت ها وخواسته های افراد از طریق برداشت های محلی و مشاهده وضع موجود، شناسایی شدند و در همین راستا پرسشنامه هایی در بین تعدادی از افراد ساکن در منطقه 8 شهر تهران توزیع گردید. در این پژوهش سعی بر این شد که علاوه بر افراد عادی، افراد با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی و افرادی با معلولیت دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. پس از انجام مطالعات میدانی، به بررسی و تجزیه و تحلیل خصوصیات کالبدی فضاهای مورد مطالعه پرداخته شد و بر اساس نتایج بدست آمده در زمینه محدودیات حرکتی افراد دارای نیازهای ویژه و پی بردن به تنوع مسایل و مشکلات و نارسایی های موجود، راه حل هایی به منظور فراگیر نمودن این فضاها برای حرکت آزاد و مستقل ارایه گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی (نمونه موردی: منطقه 8 شهر تهران)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۵۰۰۰ تومان