اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پارامترهای ساخت و خواص تربیولوژیکی مواد اصطحکاکی سینترشده زمینه آهنی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۱۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان