اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

باتوجه به نقش بیمه درکاهش ریسک و نوسانات درامد درتوسعهپایدار کشاورزی دراین مقاله عوامل موثربرتقاضای بیمه محصولات کشاورزی مورد بررسی قرارگرفته است علاوه براین عملکرد صندوق بیمه نیز ارزیابی شده اس دراستان کهگیلویه وبویراحمد نمونه ای 120 نفری ازدو گروه کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده انتخاب و اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای CRS ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازمدل لاجیت Logit مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و عوامل موثربرپذیرش بیمه تعیین شد نتایج بدست آمده نشان داد که متغیرهای سن تحصیلات سابقه کارکشاورزی و اگاهی ازنرخ بیمه سطح زیرکشت دریافت اعتبار سایرهزینه های کشاورزی و سایردرامدها اثرمعنی داری برتقاضای بیمه محصولات کشاورزی داشته است یافته هایمربوط به ارزیابی عملکرد صندوق بیمه نشان داد که صندوق با خودکفایی فاصله زیادی داشته و مقدار غرامت پرداختی به کشاورزی به میزان قابل توجهی کمتر ازحق بیمه دریافتی می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش بیمه درتوسعه پایدارمحصولات کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان