اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید سبب شده که کشاورزی یک فعالیت توأم با ریسک تلقی گردد. از این رو کاربرد انواع سیاست های بیمه ای به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از ریسک تولیدی در کلیه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعهگسترش چشمگیری پیدا کرده است. بیمه تضمین تولید برنج از جمله طرحهای نوین بیمه ای است که در سال زراعی 89 399 در استانمازندران بصورت آزمایشی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی به اجرا گذاشته شد. تحقیق حاضر، با استفاده از اطلاعات مربوط به 42 کشاورز شالیکار در چهار منطقه تحت پوشش این طرح جمع آوری شد و با به کارگیری الگوی لاجیت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه تضمین تولید مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین یافته های حاصل مؤید آن است که تحصیلات، آشنایی با بیمه، درآمد سال گذشته، تعداد شرکت درکلاسهای آموزشی– ترویجی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت و شغل جانبی تأثیر منفی بر احتمال پذیرش بیمه داشته اند. با توجه به یافته های پژوهش، شرکت در کلاسهای ترویجی و به تبع آگاه کردن کشاورزان از مزایا و سودمندی های این طرح به عنوان راهکاری مناسب در خصوص این طرح ارائه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برآورد عوامل مؤثر بر تمایل به بیمه تضمین تولید در استان مازندران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان