اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علوم و فنون هسته اي

اطلاعات انتشار

, دوره  - , شماره  ۲ (مسلسل ۵۲)، سال

در این تحقیق دو مبادله کننده آلی – معدنی، پلی اکریلونیتریل – تیتانیم تنگستوفسفات، با نسبت های مولی مختلف تولید شد. این مبادله کننده های یونی با استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز، پراش پرتو ایکس، تجزیه گرمایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی و تجزیه عنصری شناسایی و ظرفیت تبادل کاتیونی آن ها به روش پیوسته (ستونی) اندازه گیری شد. مطالعات ضریب توزیع برای یون های فلزی به روش ناپیوسته انجام شد و با استفاده از این مبادله کننده ها جداسازی یون های فلزی به روش ستونی صورت گرفت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جذب یون های فلزی روی مبادله کننده های سنتزی هیبرید آلی – معدنی پلی اکریلونیتریل تیتانیم تنگستو فسفات» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۵۰۰۰ تومان