اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)

اطلاعات انتشار

, دوره  ۴۱ , شماره  ۳، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۳ تا صفحه‌ی ۲۳۳

ذخایر توارثی پایه های اساسی برنامه های اصلاحی گیاهان بوده و مخزن ژنی برای اصلاح ارقام با ویژگی های مطلوب را فراهم می کنند. در این بین شناسایی دقیق ژنوتیپ ها پیش نیاز بهره برداری کامل از آن محسوب می شود. در این تحقیق پاجوش های 26 ژنوتیپ گل محمدی جمع آوری شده از مناطق عمده کشت و پرورش آن در ایران (استان های فارس، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی) در ایستگاه تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کاشته شدند. در طی دو سال تعداد 50 صفت کمی و کیفی در این گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها غالب صفات مورد بررسی در محدوده ژنوتیپ ها معنی دار بودند و ژنوتیپ ها بر اساس تجزیه آماری خوشه ای به روش وارد در فواصل اقلیدسی محاسبه شده در 7 گروه قرار گرفتند. 14 ژنوتیپ در گروهی واحد قرار گرفتند که نشان دهنده نزدیکی ژنتیکی تعداد زیادی از ژنوتیپ های گل محمدی جمع آوری شده از استان های فارس، اصفهان و کرمان می باشد. ژنوتیپ های آذربایجان شرقی نیز گروهی مستقل را تشکیل دادند. از بین دیگر ژنوتیپ ها یک ژنوتیپ پاکوتاه ( G3از تهران) و یک ژنوتیپ با تعداد خار کم ( G24از خراسان رضوی) در گروه هایی مستقل قرار گرفتند. مقایسه بین انحراف میانگین صفات کمی گروه های حاصل از آنالیز خوشه ای از میانگین کل هر صفت و نتایج حاصل از مقایسه جمعیت ها تاثیر حضور برخی از ژنوتیپ ها را در متمایز شدن نمونه های برخی از استان ها مشخص کرد. مطالعه حاضر افق های تازه ای را در ارتباط با ذخیره توارثی گل محمدی در ایران نشان داد که می تواند در برنامه ریزی های اصلاحی آن مورد توجه قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ های گل محمدی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۰۰۰ تومان