اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنگره سرامیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

شیشه– سرامیک دن دانی ماشین کاری شونده دایکور در سیستم SiO2–MgO–K2O–Li2O–F تهیه شد . دمای تبلور شیش ه مرب وطه با استف اده از آنالی ز ح رارتی افت راق یDTA) ب رابر با820درجه سانتیگراد تعیین شد براساس الگو های پراش پرتو ایکسXRD) فازهای میکای پتاسیمی(K0\88Mg2\5Si4O10F2 و تانیولیت K0\6(Mg,Li )3Si4O10F2) در دمای تبلور مذکور متبلور می شوند. سپس نمونه شیشه – سرامیک حاصله در حمام مذاب نیترات پتاسیم، در دمای400 و به مدت 14 ساعت تعویض یونی شد . نتایج حاصله بیانگر آنند که فرآیند تعویض یونی قطعه ماشین کاری شده منجر به بهبود چشم گیر خواص مکانیکی قطعه و مدول وایبول آن در هنگام کاربرد می شود. سختی قطعه شیشه – سرامیک پس از تعویض یونی از 260\4به 327\2 ویکرز، چقرمگی از0\71به1\66 MPa.m1\2 و استحکام خمشی از 70\48به 163\49 MPa افزایش یافت همچنین مدول وایبول نمونهها پس از تعویض یونی از16\56به 23\4افزایش یافت

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی فرآیند تعویض یونی بر خواص مکانیکی و مدول وایبول شیشه–سرامیک های دایکور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان