اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش سازگاری با کم آبی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

با توجه به اهمیت آب در تولیدات کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوهای لاجیت و پرو بیت به بررسی اثر قیمت آب بر انتخاب محصول توسط زارعین، تخصیص زمین به محصولات مختلف، عرضه محصولات کشاورزی و تقاضای آب پرداخته شده است . در این مطالعه، استان خراسان شمالی در نظر گرفته شده است و اطلاعات آماری آن از طریق نمونه گیری تصادفی و جمع آوری پرسشنامه تهی ه شده است . محصولاتی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، گندم آبی، جو آبی، چغندر قند، و پنبه می باشند . یکی از مهمترین نتایج این مطالعه این میباشد که قیمت نهاده آب کشاورزی تاثیری بر انتخاب محصول توسط زارعین نداشته و آنها بدون توجه به قیمت آب در منطق ه، اقدام به کشت محصولات متفاوتی می نمایند . در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که با آموزش مسئولان اجرایی و مدیران، سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات در زمینه کشاورزی و منابع آبی، ترویج فرهنگ مصرف آب در بین افراد جامعه و به ویژه کشاورزان، تشویق کشاورزان به به کارگیری روش های آبیاری بهینه و دقت در سیاست گذاریهای مربوط به قیمت گذاری و مصرف آب تلاش گردد تا منابع آبی حفظ و به طور اصولی و بهینه مصرف گردند .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر قیمت آب بر تصمیمگیری زارعین در انتخاب نوع محصول مطالعه موردی : استان خراسان شمالی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان