اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۴، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۴۲۵ تا صفحه‌ی ۴۳۲

در این مقاله تعیین کننده های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک ملی تندوره با استفاده از داده های مقطع زمانی 144 خانوار درگز و قوچان و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و الگوی لاجیت در سال 1387 مطالعه شد. نتایج نشان داد که سن و پیشنهاد ورودیه دارای تاثیر منفی و درآمد دارای تاثیر مثبت بر روی تمایل به پرداخت برای گردشگری در پارک ملی تندوره می باشند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 2639 ریال برای هر بازدید و کل ارزش گردشگری آن 665.165 میلیون ریال می باشد. ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می آورد تا از کیفیت پارک های ملی و سرمایه گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین کننده های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک های ملی (مطالعه موردی پارک تندوره)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان