اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صنعت گردشگری به عنوان زمینه و گستره ی موثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق مطرح می باشد. درحال حاضر صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد و افزایش فرصت های شغلی و نیز توسعه و گسترش زیر ساخت ها و توسعه اجتماعی –فرهنگی و نیز به عنوان موتور و محرک رشد و توسعه اقتصادی مناطق می باشد. گردشگری دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی، متفاوت می باشد. یکی از انواع گردشگری، گردشگری روستایی می باشد و می توان گفت که گردشگری روستایی فعالیتی است برای شناسایی روستا به عنوان یک قطب اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشتن تمامی هویت و تاریخچه مناطق روستایی ، گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یک محصول می توان، در تحلیل گردشگری روستایی و عملکرد آن در یک مقیاس کوچک بستر مناسبی را برای توسعه نواحی روستایی فراهم آورد. شهرپره سر در شهرستان تالش نیز با آب و هوای معتدل و کوهستانی، آبهای فراوان، پوشش جنگلی و گیاهی متراکم و غیره نیزجزء نقاطی است که پتانسیل زیادی برای جذب گردشگری در نقاط روستایی دارد. هدف از این پژوهش بررسی توانهای محیطی –گردشگری این شهر با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. متغیرهای مورد مطالعه شامل نقاط روستایی، موقعیت، فاصله، اقلیم،راههای ارتباطی و غیره می باشند که با مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرقته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با وجود آب و هوای مساعد، کوهها و رودخانه های مختلف،سرابها و چشمه ها، پوشش جنگلی و گیاهی متراکم، نقاط گردشگری خاص آثار تاریخی متفاوت غیره میتواند باعث افزایش درآمد در نقاط روستایی و به تبع آن ایجاد زیر ساخت ها برای توسعه گردشگری در این نواحی شود. بنابراین باید گفت که وجود عوامل محیطی و گردشگری مختلف در روستاهای شهر پره سر می تواند با برنامه ریزی، مدیریت و آموزش های مختلف، این مناطق را به یک قطب گردشگری در استان و کشور تبدیل نماید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی توانهای محیطی گردشگری شهر پره سر در شهرستان تالش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جهت توسعه گردشگری روستایی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان