اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

اطلاعات انتشار

سال

یکی از مسائلی که به خصوص در سالهای اخیر بشر با آن مواجه شده است بحران آب است. این مشکل در سالهایی نمایان تر می شود که پدیده خشکسالی روی می دهد و یکی از تبعات هیدرولوژیک خشکسالی به حداقل رساندن آب رودخانه هاست. از نظر زیست محیطی به حداقل رساندن آب رودخانه ها باعث وارد شدن خسارات شدید به محیط زیست می شود. از دیدگاه مدیریتی نیز این حداقل آب در مطالعات آب رسانی شهری، صنعتی و کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به اثرات زیان بار خشکسالی، شناخت سنجه های فراوانی جریان های ح داقل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجزیه و تحلیل جریان های حداقل روشی در برآورد خشکسالی هیدرولوژیک است. در این مطالعه از داده های 11 ایستگاه هیدرومتری واقع در حوزه آبریزکارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری برای تحلیل جریان های حداقل استفاده شد و ضمن محاسبه جریان حداقل سالانه با تداوم 7 روزه، دبی هایی با دوره بازگشت های 2، 5، 10، 20، 25، 50 و 100 سال به دست آمد و پس از برازش هشت توزیع آماری برای داده ها توزیع گامای دو پارامتره و ویبول برای منطقه مناسب تشخیص داده شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل فراوانی جریان های کمینه راهی برای پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبریزکارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۸۵۰۰ تومان