اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش علوم و فنون دریایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

ماهی سفید Rutilus frisii kutum یکی از مرغوبترین ماهیهای حوضه دریای خزر است که شرکت شیلات ایران به منظور کمک به تکثیر طبیعی و افزایش ذخایر آن اقدام به تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهی نموده است. اثر رهاسازی بچه ماهی سفید استحصالی از تکثیر مصنوعی دریای خزر بر کمیت و کیفیت ذخایر آن مورد بررسی قرار گرفته است. آمار رهاسازی بچه ماهیان سفید انگشت قدی مراکز تکثیر و پرورش (طی سالهای 81–52) ، آمار صید (از سال 83–67 بر اساس وزن و تعداد) و اطلاعات بیومتری (طول، وزن و سن) ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر جمع آوری گردید. بررسی آمار صید ماهی سفید دریای خزر نشان می دهد که با افزایش میزان رهاسازی بچه ماهی، مقدار صید آن نیز افزایش یافته است ولی متوسط طول، فراوانی طول، وزن و سن ماهیان استحصالی نسبت به سالهای قبل کاهش نشان می دهد. روابط طول–وزن (W=0\0042L3.3) و ضریب رشد با استفاده از فرمول برتالان فی (1939) وضریب مرگ و میر کل بر اساس معادله بورتون و هولت محاسبه شد. میزان کنی زی توده با استفاده از آنالیز کوهورت جونز (Jones, 1981) و میزان MSY بر اساس معادله کادیما (1977) محاسبه گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر رهاسازی بچه ماهی سفید بر ذخایر آن و محاسبه میزان بیومس و حداکثر میزان قابل برداشت (MSY) آن گونه در سواحل ایرانی خزر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان