اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش علوم و فنون دریایی

اطلاعات انتشار

سال

ماهی سفید از کپور ماهیان یک گونه از ماهیان بومی دریای خزر است. سازمان شیلات ایران سالیانه تا حدود 200 میلیون قطعه از بچه ماهیان 1–2 گرمی این گونه را به منظور بازسازی ذخایر به دریا رهاسازی می کند. حدود 50% از این تعداد با القا تکثیر مولدین با استفاده از عصاره غده هیپوفیز کپور حاصل می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هورمون رها کننده گنادوتروپین به تنهایی یا همراه با آنتاگونیست دوپامین دومپریدون DOM بر نسبت تکثیر دوره کمون شاخص اوولاسیون و بازماندگی جنین در ماهی سفید است. به این منظور 90 قطعه ماهی مولد در 9 گروه مخالف به صورت زیر مورد تزریق داخلی صفات قرار گرفتند: mg\kg b.w از عصاره غده هیپوفیز کپور به عنوان گروه کنترل مثبت. هورمون GnRHa در دز g\kg.b.w. 20. هورمون GnRHa در دزهای 5و10و20 میکروگرم به ترتیب به همراه دومپریدون در دزهای 5\2 و 5و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگر وزن بدن به صورت یک و دو مرحل ای با فاصله 24 ساعته به نسبت 10 و 90% و گروه کنترل منفی با استفاده از پروپیلن گلیکول. بر پایه پارامترهای مورد بررسی (نسبت تکثیر شاخص اوولاسیون و بازماندگی جنین) گروه تزریق شده با GnRHa+DOM در دز g+10 mg\kg b.w به صورت مرحله ای به ترتیب با مقادیر 10\10 و 4\3 1\83% و 9\52\67% و گروه mg\kg b.w 5+ g10 به صورت دو مرحله ای با مقادیر 10\9 و 4\31\80% و 7\39\67% در مقایسه با گروه کنترل مثبت با مقادیر 10\6 و 1\32\86% و 1\3 3\65% بهترین نتایج را نشان داد. اگرچه دوره کمون در این گروه ها در مقایسه با گروه کنترل مثبت به طور معنی داری طولانی تر بود. (p>0.05). تنها 10\2 قطعه ماهی در گروه گیرنده هورمون GnRHa به تنهایی در دز g\kg 20 b.w قادر به تخم ریزی شدند. این امر شاید بیانگر اثر نسبی دوپامین در ترشح GtH در ماهی سفید درمراحل قبل از اوولاسیون و تخم ریزی باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «القای تکثیر ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum: مقایسه (D–Ala6Pro–Net) mGnRHa همراه با دومپریدون با عصاره هیپوفیزکپور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان