اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۱۴، سال

ساختار فضایی شهر و مکان گزینی جمعیت و فعالیت در آن،تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی،تاریخی،ارتباطی،طبیعی و جز اینها به وقوع‌ می‌پیوندد.وجوه مختلف ساختار فضایی و کالبدی شهر اعم از ساخت شهر،بافت شهر،اندازه شهر و نقش و اهمیت مرکز شهر،کاملا از عامل دسترسی تأثیر می‌پذیرند.اگر نقش عامل دسترسی بیشتر از سایر عوامل نباشد،بی‌گمان کمتر هم نیست.در واقع،از آنجا که همواره دسترسی عامل با ارزشی تلقی‌ می‌گردد،استقرار فعالیت‌ها و اسکان جمعیت،به‌ شدت تحت تأثیر این عامل قرار می‌گیرد و از این‌ طریق،ساختار فضایی شهر هم تأثیر می‌پذیرد.این‌ مقاله درصدد آن است که تأثیرگذاری وجوه‌ محدود کنندهء عامل دسترسی را بر روی ساختار فضایی،مورد بررسی قرار دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر دسترسی و محدودیت دسترسی بر ساختار فضایی – کالبد شهر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان