اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

محله ها در شکل دهی و سازماندهی امور شهری جایگاه ویژه ای داشتند.در تمام مسائل مربوط به محله ، نقش شهروندان حائز اهمیت بود، ولی به مرور این نقش از مردم سلب شد و ساکنان محله ها از هویت خاص محله خود تهی شدند . در چنین وضعیتی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کردند و همچنین مسائل شهر در غیبت شهروندان اداره می شد. شورایاری ها به منظور ایجاد بستری برای شکل گیری ارتباط و تعامل سازنده و فراگیر بین ساکنین محدوده های محلی با یکدیگر از یک سو و با تشکل ها و نهادهای مردمی از سوی دیگر به وجود می آیند در صورت برقراری مطلوب این ارتباط و تعامل ضلع سومی نیز تشکیل خواهد شد که آن ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی یا فرا محله ای است و به زبان ساده تر شورایاری ها منتخبین مردم جهت اداره بهتر محلات و رابط بین مردم و مسئولین(شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی) در انعکاس مشکلات و ارائه دهندگان راهکارها برای هر چه بهتر اداره کردن محله به شمار می روند. با توجه به گذشت چهار دوره انتخابات شوراها در شهر یزد، نقش و اهمیت شوراها و شرح خدمات ارائه شده از طرف این نهاد مردمی برای شهروندان مشخص و جایگاه آنها را در ساختار حکومتی تثبیت نموده است. این مطلب از یک طرف به واسطه میزان اقبال مردم از نقشی که این نهاد در نظارت بر شهرداری ها ایفا می نماید یک فرصت تلقی می گردد ولی به جهت افزایش حجم خواسته های مردم، گسترش روز افزون فعالیت های شهرداری در مدیریت شهری و رشد و نمو شهرها در این چند دهه اخیر می تواند در آینده به عنوان تهدید تلقی گردد. در این مقاله ، روش تحقیق نیز با توجه به نظری بودن موضوع پژوهش ، به صورت اسنادی(مطالعات کتابخانه ای ) می باشد. همچنین سعی شده است، ابتدا اهمیت و لزوم به کارگیری شورایاری ها در محلات شهر یزد بررسی و سپس نقاط ضعف و قوت تشکیل شورایاری ها در محلات را بر شمارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش شورایاری ها در مدیریت محلات شهر یزد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان