اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی

اطلاعات انتشار

سال

در دنیای کنونی، سازمانها جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی پیدا نموده اند. بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مرتبط با زندگی افراد در سازمانها صورت می پذیرد و زندگی بدون وجود سازمانها، تقریبا غیرممکناست. با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه و آسایش، به صرف وجود سازمانها تحقق نمی یابد، بلکه برای این موضوع به سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است. سازمانهای سالم باعث ایجاد انگیزش، علاقه مندی به کار و افزایش روحیه اعضا سازمان گردیده و از این طریق، کارایی افراد را افزایش می دهند که این امر، خود به عنوان عامل مهمی در افزایش اثربخشی سازمانی محسوب می گردد. از طرفدیگر سازمانها با استفاده از سرمایه و امکانات متعلق به مردم، برای خدمت به عموم به وجود آمده و هدف آنها ارائه انواعتسهیلات و خدمات ضروری و ثانوی به جامعه است. اما به دلایل متعدد و گاه پیچیده بسیاری از این ساختارها از اهداف اولیه .( دور افتاده و صورتی متفاوت و گاهی متضاد با صورت آرمانی به خود گرفته اند (ال گور، 1376اما مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور ما کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاه های مراجعان و اعمال آن در فرآیند کار جایگاهی نداشته است. در این تحقیق سعی بر این است که به بررسی رابطه سلامت سازمانی از طرق فاکتورهای سلامت سازمانی با رضایت ارباب رجوع پرداخته شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رابطه سلامت سازمانی با رضایت ارباب رجوع در شهرداری های غرب استان مازندران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان