اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم و فنون نقشه برداري

اطلاعات انتشار

ارديبهشت, دوره  ۴ , شماره  ۴، سال

صفحات

۱۷ صفحه، از صفحه‌ی ۲۹ تا صفحه‌ی ۴۵

مدل سازی و ارزیابی تناسب اراضی به عنوان پیش نیاز برنامه ریزی کاربری اراضی به منظور استفاده های صحیح از آن، از نیازهای ضروری انسان متمدن امروزی است. امروزه نقش GIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی در این زمینه بسیار پررنگ شده است. این تحقیق با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی– مکانی فازی TOPSIS–OWA و GIS به مدلسازی تناسب اراضی مسکونی ناحیه کرمانشاه که شامل شهرستان های کرمانشاه، هرسین، صحنه، سنقر و کنگاور می باشد، می پردازد. به این منظور ابتدا 10 نقشه معیار اقلیم، ناهمواری، تیپ اراضی، کاربری و پوشش موجود، دسترسی به راه ها، دسترسی به انرژی، عرض جغرافیایی، ازدحام جمعیت، پهنه بندی زلزله و دسترسی به آب، با استفاده از نظرات چهار کارشناس با استفاده از روش OWA و IOWA تهیه شده و در قالب سه فاکتور محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روش Fuzzy TOPSIS وزندهی و باهم ترکیب شده اند. مدل نهایی مناسب ترین مناطق جهت توسعه مسکونی را در مکان هایی نشان می دهد که اکثر معیارهای مذکور را برآورد می کنند. این نتیجه بیان گر این است که ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره با عبارات فازی با تکیه بر دانش گروهی کارشناسان، می تواند در تلفیق با ابزار تحلیلی GIS به عنوان الگوی مناسبی برای ارزیابی تناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل از کل سطح منطقه مورد مطالعه 7.72 درصد، خیلی مناسب، 32.6 درصد، مناسب، 34.2 درصد، با تناسب متوسط، 20.6 درصد، نامناسب و 4.9 درصد، خیلی نامناسب، بدون احتساب مناطق حفاظت شده برای توسعه مسکونی تشخیص داده شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی تناسب اراضی مسکونی به روش فازی TOPSIS–OWA گروهی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان