اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي )

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۳۵ تا صفحه‌ی ۴۶

میانگین ذرات معلق ده ایستگاه در سه دوره گرد و غبار در شهرستان بوشهر، برای تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، کبالت، آهن، نیکل، سرب و وانادیوم نمونه برداری گردید. تکنیک های زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش کرجینگ گسسته برای تهیه نقشه توزیع مکانی غلظت هفت فلز، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، از روش های تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و ماتریس همبستگی (CM) برای پردازش داده ها استفاده شد. نتایج اثر قطعه ای (C0) به آستانه واریوگرام (C0+C) نشان داد که توزیع تغییرات مکانی 7 عنصر در طبقه وابستگی مکانی متوسط (0.25–0.75) قرار دارد. این بدان معنی است که ورود این فلزات به منطقه مورد مطالعه منشأ بیرونی دارد. همچنین، روش کرجینگ گسسته برای کمی کردن توزیع غلظت فلزات استفاده شد. آنالیز مولفه اصلی هفت فلز سنگین را در 3 مولفه گروه بندی کرد. در مولفه اول فلزات آرسنیک، وانادیوم، کبالت، نیکل و سرب، در مولفه دوم کادمیوم و در مولفه سوم آهن بیشترین همبستگی را داشتند. نتیجه این آنالیز نشان داد که منشاء غلظت این عناصر یک عامل بیرونی است. این نتایج به مدیریت محیط زیست منطقه کمک خواهد کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد آنالیز چند متغیره مکانی در ارزیابی ذرات معلق (مطالعه موردی: بوشهر)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۰۰۰ تومان