اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

هدف این تحقیق ، تخمین پارامترهای پاسخ سازه قاب خمشی بتنی نامنظم با رفتار پیچشی توسط روش استاتیک ی غیرخطی به طریق استاتیکی غیر خطی مودی (MPA) اصلاح شده میباشد. پارامترهای پاسخ که در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : حداکثر تغییرمک ان طبقات ، حداکثر تغییر مکان نسبی بین طبقات و حداکثر چرخش مفاصل پلاستیک در هر طبقه .روش استاتیکی غیر خطی مودی اصلاح شده به نام el–pl–el برای مقایسه با روش تاریخچه زمانی غیرخطی NL–RHA به در نظر گرفته کار رفته است . برای آنالیز تاریخچه زمانی و روش استاتیکی غیر خطی مودی ۷ نگاشت بر روی خاک نوع شدند.در روش استاتیکی غیر خطی مودی منحنی برش پایه – تغییر مکان تحت بارگذا ری افزاینده به شکل مود بدست میا ید ،سپس این منحنی به منحنی دوخطی تبدیل شده و از طریق روابط دینامیک سازه به نمودار نیرو – تغییر شکل سازه یکدرجه آزاد تبدیل می شود . نگاشت زلزله به سازه یکدرجه آزاد وارد می شود و تغییر مکان م اکزیمم آن محاسبه میشود، این تغییرمکان توسط روابط دینامیک سازه به تغییرمکان هدف مرکز جرم بام سازه اصلی در هر مود تبدیل میشود .سازه اصلی تحت بارجانبی براساس شکل مود قرار میگیرد و تا تغییرمکان هدف هل داده می شود.پاسخهای سازه محاسبه و به طریق SRSS el– درمودهای مختلف با هم ترکیب می شوند.در روش اصلاح شده نیز به همین طریق عمل میشود بااین تفاوت که در روش pl–el برای تبدیل منحنی برش پایه –تغییرمکان سازه چند درجه آزاد به نمودار نیرو – تغییر شکل سازه یکدرجه آزاد و همچنین برای تبدیل تغییرمکان سازه یکدرجه آزاد به تغییرمکان هدف بام از پارامترهای مربوط به شکل مود اول سازه صدمه خورده در انتهای هر تحلیل استاتیکی غیر خطی مودی استفاده میشود . نتایج نشان داد که این روش پارامترهای پاسخ را برای قاب خمشی
بتنی ۵ طبقه مورد مطالعه در تمام طبقات دست بالا تخمین می زنند در حالیکه روش استاتیکی غیر خطی مودی اولیه در بعضی از طبقات پارامترهای پاسخ را دست پایین تخمین می زند .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودی در سازه های نامتقارن با رفتار غالب پیچشی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان