اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت

اطلاعات انتشار

سال

سفرهمواره موردتوجه بوده است گردشگری به عنوان نوعی کاربری بااهمیت محسوب میشود زیرا درشرایط مناسب میتواند باعث حفاظت ازمحیط زیست واشتغال زایی و افزایش درامدوتوسعه دربخشهای دیگراقتصادی میشود صنعت گردشگری دردنیا یکی ازمهمترین و متنوع ترین صنایع مطرح شده است و منبع درامد قابل ملاحظه ای برای بسیاری ازدولت هاست و یکی ازعوامل موثردرتبادل فرهنگی بین کشورها محسوب میشود دراین تحقیق بااستفاده ازروش کتابخانه ای اسنادی به بررسی جاذبه های شهرگرگان و نقش آن دراقتصادمی پردازیم شهرستان گرگان به دلیل آب وهوای معتدل ووجود جنگل وفضای سبز و بناهای تاریخی و مذهبی یکی ازبهترین پتانسیلهای گردشگری به حساب می آید که میتواند راهگشای مناسبی برای بهبود معیشت مردم و توسعه منطقه شود ازطرف دیگر میتواند باعث افزایش اگاهی ودرک طبیعت وویژگیهای فرهنهگی شود که باعث مسئولیت پذیری گردشگران دربرابر این عناصرطبیعی شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جاذبه های گردشگری شهرستان گرگان ونقش آن درتوسعه اقتصادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان