اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

در این تحقیق 9 رقم جو دیم در سال زراعی 92–1391 در منطقه دیلمان (گیلان) و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار کشت شدند تا از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و برخی از اجزای عملکرد، مورد مقایسه قرار گیرند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارقام جو از نظر طول سنبله و ارتفاع گیاه تفاوت معنیداری داشتند. مقایسه میانگینها نشان داد که طول سنبله جو محلی، و ارتفاع ساقه رقم نیک، متمایز از سایر ژنوتیپها بود. دو رقم Yea\168 و Tarm92 با عملکرد بیولوژیکی بیش از 2 هزار گرم در کرت، از ژنوتیپهای پرمحصول شناخته شدند. همبستگی وزن هزار دانه و ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک با عملکرد دانه، مثبت و معنیدار و همبستگی بین تعداد دانه پر در سنبله با سه صفت وزن هزار دانه، تعداد سنبله و ارتفاع گیاه، منفی و معنیدار بود. در معادله عملکرد بیولوژیک به روش گام به گام، دو صفت عملکرد دانه و شاخص برداشت قرار گرفتند. تجزیه علیت داده ها نشان داد که عملکرد دانه و شاخص برداشت به طور مستقیم و تعداد پنجه بارور و طول سنبله از طریق عملکرد دانه و نیز وزن هزار دانه از طریق ارتفاع بوته، به طور غیرمستقیم بر افزایش عملکرد بیولوژیک جو موثرند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملکرد ارقام جو و رابطه عملکرد با اجزای آن در منطقه دیلمان (گیلان)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان