اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

ماده آلی دربهبود ساختمان خاک ظرفیت تبادل کاتیونی Cec و فراهم نمودن عناصرغذایی اهمیت زیادی دارد ماده ی آلی باداشتن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا عناصرغذایی را درخاک ذخیره می کند و باعث افزایش حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه میشود هدف ازانجام این تحقیق مقایسه ی ظرفیت تبادل کاتیونی و PH برخی خاکهای منطقه ی کوهبنان است به این منظور نمونه برداری خاک ازعمق 30–0سانتیمتری سه منطقه اپوروار ده ملک ومقیم آباد شهرستان کوهبنان صورت گرفت سپس برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ازقبیل درصد شن سیلت و رس ظرفیت تبادل کاتیونی مواد آلی درصد آهک PH,EC درآزمایشگاه اندازه گیری و نتایج اولیه بدست آمد این پژوهش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی شامل دوسطح پودریونجه 0و4درصد وزنی با3تکرار درشرایط گلخانه ای انجام شد نتایج نشان داد که استفاده ازماده الی پودریونجه باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و کاهش PHدرخاک میگردد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسهی ظرفیت تبادل کاتیونی و pH برخی خاکهای منطقه ی کوهبنان تحت تأثیر ماده آلی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان