اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش و سازندگي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۳۰ تا صفحه‌ی ۳۶

در صنعت آبزی پروری بنا به دلایل مختلف از جمله حمل و نقل، دوره های قبل از صید، رقم بندی و ... ماهیان ممکن است محرومیت غذایی را تجربه کنند. در طی دوره های گرسنگی برخی از گونه های ماهیان پروتیین ماهیچه و برخی دیگر لیپید را به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بنابراین، با توجه به نقش اساسی دوره های گرسنگی بر ترکیب بیوشیمیایی بدن، مطالعه حاضر در پاییز 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 1 ماه انجام پذیرفت. پس از 3 هفته سازگاری تعداد 120 قطعه ماهی با میانگین وزنی 73\2 ± 39 در قالب طرح کاملاً تصادفی در بین 12 تانک 100 لیتری توزیع شد. گروه شاهد در تمام مدت آزمایش تا حد سیری تغذیه شد و سایر تیمارها به ترتیب دوره های 5، 7 و 10 روز گرسنگی را تجربه کردند. در پایان دوره های گرسنگی (روزهای 6 و 8 و 11) از هریک تیمارها همزمان با تیمار شاهد برای اندازه گیری میزان رطوبت، خاکستر، پروتیین و چربی نمونه برداری صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که دوره های کوتاه مدت گرسنگی هیچ اثر معنی داری (05\0 P ) بر میزان رطوبت، چربی و پروتیین لاشه بین تیمار شاهد و تیمارهای مختلف گرسنگی نداشت. از نظر میزان خاکستر لاشه بین تیمارهای 7 و 10 روز گرسنگی با تیمار شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد (05\0 > P). همچنین میزان خاکستر لاشه در تیمار 10 روز گرسنگی به طور معنی داری (05\0 > P) بالاتر از تیمارهای 5 روز و 7 روز گرسنگی بود. به طور کلی تحقیق حاضر نشان داد که در زمان ایجاد استرس های غیرقابل پیش بینی از جمله حمل ونقل، رقم بندی و ... اعمال گرسنگی با توجه به اینکه اثرات قابل توجهی بر ترکیب لاشه ندارد، می تواند روش مناسبی برای کم کردن متابولیسم ماهی باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۰۰۰ تومان