اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۲ صفحه

کلمات کلیدی

Procurement، GC، Expert Judgments، Jack، up، Rig

موقعیت ویژه ژیوپلتیک، ژیواکونومیک، دخایر عظیم زیرزمینی و ... موجب توجه جدی به صنایع و منابع انرژی در سند چشم انداز 20 ساله نظام و قانون چهارم کشور توسعه شده است. این توجه به اجرای پروژه های کلان میسر خواهد شد. بازیرگان جهانی برای تحرک بخشیدن به رونق اقتصادی خود نیازمند منابع انرژی هستند. مطالعات مختلف نشان میدهدمنابع هیدروکربوری تا سال 2050 همچنان به عنوان عمده ترین منابع انرژی باقی خواهند ماند از سوی دیگر جایگاه صنعت نفت درسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 ه.ش. و توانش پایه ای انرژی کشور ما محوریت اقتصادی انرژی در توسعه سرزمین، بقای ذخایر نفت با عمر 97 سال استمرار ذخایر گاز تا چند صده و افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر اثرگذاری و ایفای نقش مناسبتر در مدیریت منطقه ای انرژی را الزام آور می سازد. تبیین این نقش و جایگاه، به زمینه های و اهرمهایی نیازمند است. اجرای صحیح پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و طراحی و مدیریت یکپارچه پروژه، یکی از راهکارهای اصلی (پایه ای) محسوب می گردد. اجرای پروژه های کلان در صنایع انرژی، بازنگری در اجرای سیستم های اجرایی پروژه ها و دیدگاه پروژه ای را ضروری ساخته است. صرفنظر از استراتژی های اجرایی متفاوت برای مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیتهای تدارک، تامین تجهیزات و مواد پروژه بخش عمده از هزینه کل پروژه (حدود 60 درصد) را شامل می شود. بدیهی است مجموعه تاخیرهاه کاستی ها در تدارکات، تاثیر بسیار زیادی بر کل پروژه خواهد داشت.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت تدارکات بخش دریا در پروژه های EPC صنایع نفت و گاز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۰۰۰ تومان