اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

مطالعات داستاني

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۷۶ تا صفحه‌ی ۹۱

در تاریخ ادبی هر ملتی سرآمدانی هستند که دارای ابتکار بوده و به پیشرفت ادبیات کمک کردهاند. در عرصه داستان به معنای امروز نیز پیشگامانی هستند که مسیر را در ادبیات عربی هموار کردهاند؛ ازاینرو قالبهای داستانی متنوع در پهنه مکتبهای مختلف ظهور کرد. ریالیسم (واقع‏گرایی) از جمله مکتبهایی است که با توجه به اوضاع و احوال جامعه، وارد عرصه ادبی و داستاننویسی شد. «نجیب محفوظ» از بزرگان داستان مصر است که قالب قصصی را برای بیان اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه برگزید و در میدان مکتب واقع‏گرایی، اسلوبی جدید و مضامینی نو را به تصویر کشید. از جمله داستانهای واقع‏گرای نجیب محفوظ، داستان زقاقالمَدَق است که حلقه مهمی از تاریخ روایی ـ داستانی است. بیان ضعف اقتصادی مصر که سرچشمه مشکلات اجتماعی و اخلاقی است از شاخصههای مکتب واقع‏گرایی است که نجیب محفوظ به زیبایی در این داستان به تصویر کشیده است؛ لذا در این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی به بررسی داستان زقاقالمَدَق پرداخته و ویژگیهای بارز ریالیسم آن را که شامل انعکاس مضامین اجتماعی فقر، فساد اخلاقی و استعمار در جامعه مصر است، استخراج کردهایم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل و بررسی ویژگی‏های ریالیسم در داستان زُقاقالمَدَقِ نجیب محفوظ» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان