اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

آبخوان دشت اردبیل طی سالیان اخیر با نوسانات زیادی مواجه بوده است و نتایج متفاوتی در خصوص افت سطح تراز ایستابی گزارش شده است. تغییرات سطح تراز ایستابی 38 حلقه چاه پیزومتری انتخابی محدوده دشت، جهت ارزیابی دقیق تغییرات منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت. با تبدیل اطلاعات نقطه ای پیزومترها به سطوح پلی گونی، تغییرات واقعی دشت در حد فاصل سال آماری 1387 لغایت 1391 با استفاده از روشهای زمین آمار زمینیIDW و با بهره گیری از محیط ArcGIS یکی از اهداف مهم مطالعات آب زیرزمینی را در این دشت محقق ساخته است. در این روش از توان بهینه (optimize) به انتخاب توسط خود نرم افزار استفاده گردید و مشاهده شد که بهترین حالت زمانی است که ازروش قطاع بندی یک حالتی (1Sector) که کمترین RMSE را دارد استفاده شود.لایه افت تراز سطوح آب زیر زمینی با روش IDW در نه کلاس توسط در محیط نرم افزار بدست آمد. برای تعیین کاهش واقعی سطح ایستابی و حجم آب زیرزمینی دشت در حد فاصل سال 87 و 91 مورد استناد گرفت. این روش اختلاف حدود20 درصدی را برای احجام خروجی و استحصالی از آبهای زیرزمینی دشت در حدفاصل سالهای یادشده در مقایسه با مقادیر ارایه شده در گزارشات دوره ای سازمان آب منطقه ای را برآورد نمود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تغییرات افت سطح تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش زمین آماری IDW» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان