اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

درآمدهای شهرداریها مطابق قانون از منابع محدودی تامین می گردد که در اکثر موارد شهرداریها مجبور به تامین این درآمدها از منابع ناپایدار مانند فروش تراکم ساختمانی هستند . از طرفی با مطرح شدن مفاهیم توسعه پایدار و لزوم توسعه متعادل و متوازن درهمه ابعاد ، منابع جدیدی در ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها قابل تصور میباشد . یکی از این روشها ، مشارکت شهرداریها در پروژه های گردشگری با توجه به مراکز گردشگر پذیر در اختیار شهرداریها، بخصوص در شهرهای نوار ساحلی شمال کشور است. با استفاده از مراکز گردشگری تحت تملک شهرداریها و با مشارکت بخش خصوصی و تهیه طرحهای متناسب با نیازهای گردشگران، شهرداریها ضمن ایجاد تسهیلات و خدمات مطلوب برای گردشگران، درآمدهای پایداری را برای خود تامین میکنند. پژوهش حاضر با هدف معرفی طرح تامین درآمدهای پایدار شهرداری با تدوین یک برنامه گردشگری شهری و با بکارگیری روش تحلیلی–توصیفی با تحلیل نقاط قوت و توانمندیهای شهر لاهیجان به عنوان نمونه موردی، اصول و روشهای تولید درآمدهای پایدار شهرداری با تاکید بر صنعت گردشگری را در قالب یک طرح توسعه شهری معرفی می نماید . نتایج این تحقیق نشان میدهد که علاوه بر شناسایی نقاط قوت و پتانسیل های شهرداری در حوزه گردشگری ، استفاده از فرآیندهای مشارکتی در سطح محلی و بهره برداری از گروههای ذی نفع در این حوزه و مشارکت با شهرداری ، میتوان نسبت درآمدهای پایدار شهرداری را به مقدار قابل توجه ای افزایش داد ، بطوری که در خصوص شهرداری لاهیجان بصورت میانگین 27 درصد ، درآمدهای پایدار مستقیم شهرداری افزایش یافته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ، گامی به سوی درآمدهای پایدارشهرداریها( نمونه موردی: شهر لاهیجان )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۸۵۰۰ تومان