اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

اطلاعات انتشار

سال

بایوچار با ساختار پایدار خود ذخیره کننده کربن بوده و می تواند به عنوان مادهای اصلاح کننده برای بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو نوع بایوچار حاصل از تفاله نیشکر و پوسته برنج بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک شامل واکنش خاک، مواد الی و ظرفیت تبادل کاتیونی می باشد. بدین منظور آزمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. در این آزمایش از دو نوع بایوچار تولید شده در دو دمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد در چهار سطح مصرف (۰، 25\1، 5\2 و ۵ گرم بایوچار در کیلوگرم خاک) و در چهار تکرار استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش مشخص شد افزودن بایوچار به خاک باعث افزایش مواد آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شده است. اثر متقابل بین بایوچار و سطح مصرف نشان داد بیشترین میزان مواد آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی در مقایسه با شاهد در بالاترین سطح مصرف از بایوچار تفاله نیشکر اتفاق افتاده که به ترتیب برابر با 12\2 درصد و 86\18 سانتی مول در گیلوگرم می باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر بایوچار تولید شده از تفاله نیشکر و پوسته برنج بر برخی ازخصوصیات شیمیایی خاک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان