اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۹۰، سال

صفحات

۲۲ صفحه، از صفحه‌ی ۱۴۳ تا صفحه‌ی ۱۶۴

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی‌های آن در بهره‌وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره‌وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره‌وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به‌صورت داده‌های سری زمانی– مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع‌آوری شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به‌گونه‌ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره‌وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می‌کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره‌وری عوامل تولید؛ (مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۳۰۰۰ تومان