توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱خصایص یاخته های عصبی ناحیه CA1 هیپوکمپ مقاطع زنده مغزی در اثر تخلیه های انفجاری تشنجی ناشی از مهار منتشر شونده قشری
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه: شواهد آزمایشگاهی بر ارتباط نزدیک بین مهارمنتشر و فراگیر(SD) و چند اختلال عصبی از جمله صرع دلالت می کند. صرع یکی از شایعترین اختلالات مغزی می باشد و به رغم تحقیقات گسترده، هنوز ساز و کار ایجاد آن ناشناخته است. هیپوکمپ یکی از مهمترین ساختارهای درگیر در تشنج می باشد. بنابراین اثراتSD بر فرآیندهای آسیب شناختی منتهی به پتانسیل های میدانی تشنجی در هیپوکامپ با کاربرد ثبت داخل سلولی بررسی شده است.روش ها: این مطالعه روی برش هیپوکمپ– بادامه– قشر نو موش صحرایی انجام شده است که در آن با KCl، مهار منتشر شونده ایجاد می گردید. در این برش، با کاربرد آنتاگونیست گیرنده بیکوکولین در غلظت زیر آستانه تشنج (1.25 µmol\L) به مدت 45 دقیقه، SD منجر به ایجاد پتانسیل های میدانی Ictal و Interictal و در ثبت داخل سلولی، منجر به القا PDS می شود.یافته ها: مقایسه فعالیت سلولی قبل و بعد از القا SDنشان داد که پتانسیل استراحت غشا اندکی دپولاریزه شد، آستانه پتانسیل عمل کاهش یافت و فرکانس پتانسیل های عمل بعد از SD به طور معنی داری افزایش یافت. دامنه دپولاریزاسیون و دامنه تخلیه ها همچنین با SD به طور معنی داری سطح افزایش یافته ای نشان دادند. بیشتر نورونها از FA به SA تغییر یافتند که بر تحریک پذیری نورونی دلالت دارد.نتیجه گیری: مهار منتشر شونده، در بافت های عصبی مستعد به فعالیت تشنجی با افزایش تحریک یا کاهش مهار، در وقوع صرع نقش دارد. در این مطالعه به ارتباط SD با علایم بالینی صرع توجه ویژه ای شده است. گسترش مهار منتشر شونده در نواحی مغزی مستعد فعالیت صرعی ممکن است بعضی از بیماران را به حملات تشنجی وادار کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه