توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر تداخل علف هرز – گیاه زراعی بر ساختار کانوپی علف های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی
اطلاعات انتشار: پژوهش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۹
برای مطالعه تاثیر تداخل علف های هرز\ جو بهاره بر ساختار کانوپی علف های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثیر کاربرد دراز مدت کودهای شیمیایی مطالعه ای در سال های 1383 و 1384 در مزرعه تحقیقاتی درازمدت دانشگاه علوم کشاورزی مسکو اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی کاربرد کودهای شیمیایی N، P، K، NPK و بدون کود (شاهد) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد علف های هرز در کرت هایی که کود های شیمیایی به تنهایی به کار برده شده بودند، برابر یا بیش از شاهد بود. کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی (NPK) تعداد علف های هرز را 2 برابر کاهش داد. کاربرد کود نیتروژن به تنهایی باعث افزایش وزن خشک اندام های هوایی علف های هرز در لایه یک سوم بالایی گیاه زراعی گردید. درصد پوشش علف های هرز در کرت هایی که کود نیتروژن به تنهایی دریافت کرده بودند، 67 درصد بود، در حالی که در سایر تیمارها درصد پوشش علف های هرز کمتر از 22 درصد بود. سه گونه ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)، بابونه (Matricaria inodora L.) و افتانی (Spergula arvensis L.) گونه های غالب مزرعه جو بهاره بودند که در کرت هایی که نیتروژن دریافت کرده بودند گونه های ترب وحشی و افتانی و در کرت هایی که پتاسیم دریافت کرده بودند، بابونه غالب تر بودند. با کاربرد ترکیب کامل کودهای شیمیایی عملکرد دانه جو بهاره به طور معنی داری افزایش یافت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه