توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی اقتصادی مکان یابی بهینه خازن در شبکه های انتقال و فوق توزیعبه کمک الگوریتم زنبورها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۸
مکانیابی خازن موازی مناسب، تعیین محل و مقدار خازنی که باید در شبکه های انتقال و فوق توزیعقرار داده شود، مساله مهمی میباشد که میتواند تلفات انرژی را درشبکه کاهش دهد. در این مقاله، قابلیت وتوانایی الگوریتم زنبورها در حل چنین مسائلی نشان داده می شود و در نهایت یک مقایسه اقتصادی جهتمکانیابی بهینه خازن به کمک الگوریتم زنبورها ارائه میشود. از برتری بارز این الگوریتم نسبت به الگوریتمژنتیک میتوان به سرعت پاسخ بالاتر و همگرایی سریعتر اشاره کرد.

۲اصلاح ضریب توان یکسوساز کنترلی سیلیکونی (SCR) به کمک جبرانگر استاتیکی TCR+FC با هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت توان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۸
سیستم یکسوساز کنترلی سیلیکونی به طور طبیعی دارای ضریب توانی است که بستگی زیادی به زاویه آتشتریستورها دارد و دو عامل اعوجاجات هارمونیکی و زاویه جابجایی بین ولتاژ و جریان از جمله دلایل کاهشضریب توان در این نوع سیستمها میباشند. در این مقاله یک تکنیک جدید برای کنترل ضریب توانآورده شده TCR+FC به همراه جبرانگر SCR در شبکه های برق بیان میشود. مدل کامل SCR یکسوسازبا و SCR و به کمک نرم افزار مطلب شبیه سازی شده و در نهایت کاهش انرژی و کیفیت توان در یکسوسازبدون جبران کننده استاتیکی بررسی میشود. از نتایج مثبت این روش کاهش مصرف انرژی به طور قابلملاحظه و بهبود کیفیت توان میباشد.

۳امکان سنجی سیستمهای ذخیره ساز انرژی به روش یک و یک شماری برای شبکه سراسری برق ایران با هدف تامین قابلیت اعتماد(مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ذخیرهای)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برنامه ریزی توسعه نیروگاهها یکی از مهمترین بخشهای برنامه ریزی توسعه شبکه است. برنامه ریزی توسعه نیروگاهها برایمدت زمانی در حدود 10 الی 30 سال انجام میشود. از انواع سیستمهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی میتوان به سیستمهایذخیره سازی انرژی ابررسانائی، چرخ طیارها، باتریها، سیستمهای ذخیره سازی انرژی هوای فشرده، سیستمهای ذخیره سازی انرژی هوای فشرده در لولهها و نیروگاه تلمبه ذخیرهای اشاره کرد. از بین این سیستمهای ذخیره ساز انرژی نیروگاهتلمبهذخیرهای جایگاه ویژهای دارد که در این مقاله مورد مطالعه قرار میگیرد. یکی از مهمترین قیدها در شبکه های برققابلیت اعتماد می باشد. در برنامه توسعه تولید، این شاخص مهم قابلیت اطمینان، با اندیس احتمال از دست دادن بار بیان میشود.استفاده نشده و WASP–IV نرمافزار برنامه ریزی توسعه نیروگاهها میباشد. در این مقاله از نرم افزار WASP–IV نرمافزاربرای امکانسنجی نوسعه تولید برای شبکه سراسری برق ایران با و بدون نیروگاه MATLAB الگوریتم پیشنهادی به کمک نرمافزارتلمبه ذخیرهای در بازه زمانی 10 ساله ( از سال 2010 تا 2020 ) ارائه میشود و نتایج با هم مقایسه میشوند. وجود نیروگاه تلمبهذخیرهای در شبکه برق ایران باعث میشود شاخص احتمال از دست دادن بار به شدت کاهش یابد که به کمک الگورینم پیشنهادیدر بازه زمانی 10 ساله این موضوع نشان داده میشود.

۴تاثیر STATCOM در بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ و کاهش تلفات
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله اثر جبران سازسنکرون استاتیکی توان راکتیو (STATCOM) در یک شبکه قدرت با هدف بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ و کاهش تلفات بررسی می گردد.سیستم مورد آزمایش سیستم 9 شینه می باشد. در گام نخست به منظور تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ، STATCOM در معادلات پخش بارنیوتن رافسون، مدل سازی می شود .سپس تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ به روش آنالیز مدال انجام می شود.به کمک این روش نواحی بحرانی شبکه و در نتیجه بهترین مکان برای نصب STATCOM شناسایی می شود.برای تأیید اثر STATCOM در بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفا ت اکتیوو راکتیو ،مطالعات دردوحالت با SATCOM و بدون STATCOM و برای دو حالت بار پایه و بار بحرانی سیستم انجام میشود

۵یک روش جدید حفاظت فقدان تحریک در ژنراتورهای سنکرون
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
فقدان تحریک یکی از خطاهای داخلی ژنراتور سنکرون می باشد که می تواند بروز خسارت و اختلال در ژنراتور و شبکه گردد. از این رو در این مقاله یک طرح جدید برای حفاظت فقدان تحریک ژنراتور سنکرون ارائه شده است. عملکرد طرح جدید براساس تغییرات ولتاژ و تغییرات زاویه ی بین ولتاژ و جریان ژنراتور سنکرون می باشد. جهت نشان دادن تأثیر طرح پیشنهادی، مقایساتی با روش های حفاظتی سنتی و با در نظر گرفتن سایزهای مختلف ژنراتور سنکرون صورت پذیرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که طرح حفاظتی مطرح شده علاوه بر تشخیص صحیح فقدان تحریک و شرایط نوسانات قدرت، دارای سرعت بسیار بالاتری نسبت به سایر روش ها می باشد.

۶ارائه الگوریتمی برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتبا استفاده از تبدیل کلارک و منطق فازی
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله روشی نوین برای بهبود حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت ارائه شده است. حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با مشکلاتی مانند صدور فرمان قطع نابجا در هنگام برقراری جریان هجومی و یا اشباع ترانسفورماتورهای جریان در هنگام بروز خطای خارجی مواجه است. الگوریتم پیشنهادی در این مقاله با استفاده از تبدیل کلارک و بکارگیری منطقفازی این مشکلات را برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور برطرف میکند. مزیتی که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم های دیگر دارد این است که دارای سرعت بالایی است و به راحتی قابل استفاده در رله های دیفرانسیل قابل برنامه ریزی میباشد. برای صحت سنجی کار، از یک شبکه نمونه مدلسازی شده در نرم افزار EMTP–rv استفاده شده است و الگوریتم پیشنهادی در نرم افزار MATLAB نوشته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی برای بهبود حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور باعث میگردد که در برابر انواع جریان هجومی و اشباع ترانسفورماتور جریان ناشی از خطاهای خارجی پایدار گردد.

۷روش حفاظت شین با معیار حفاظتی انتگرال دامنه بر اساستئوری امواج سیار
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این مقاله یک روش حفاظت شین را بر مبنای گسترش نظریه امواج سیار ارائه می دهد. وقتی یک خطا روی شین اتفاق می افتد، امواج سیار اولیه آشکار شده روی همه خطوط متصل به شین دارای جهت مثبت (از شین به سمت خط) می باشند. هنگامی که خطا روی هر یک از خطوط متصل به شین اتفاق بیافتد، امواج سیار اولیه آشکار شده روی همه خطوط سالم دارای جهت مثبت هستند؛ با این حال، جهت موج سیار روی خط معیوب منفی است. در یک دوره کوتاه پس از خطا و با توجه به ارتباط بین انتگرال دامنه امواج سیار مثبت و منفی آشکار شده توسط رله های متصل به شین، می توان یک معیار حفاظتی که از حاصل تقسیم این امواج به دست می آید، تعیین کرد. با بررسی جهت امواج سیار آشکار شده برای همه خطوط، طرح حفاظتی برای شین مربوطه شکل می گیرد. برای ارزیابی روش پیشنهادی از سیستم استاندارد 14 شینه IEEE استفاده شده است. شبیه سازی در محیط PSCAD\EMTDC اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند به سرعت و به درستی خطاهای داخلی را از خطاهای خارجی تشخیص دهد و کارایی حفاظتی به عواملی همچون مقاومت خطا، زاویه شروع خطا، نوع خطا، قطع بار و قطع خط وابسته نیست.

۸حفاظت فوق سریع برای خطوط انتقال موازی با استفاده از امواج سیار و ترکیبتبدیل موجک– فازی
اطلاعات انتشار: همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این مقاله طرح حفاظتی برای تشخیص و دسته بندی خطاهای اتصال کوتاه در خطوط انتقال دو مداره ارائه میدهد. طرح پیشنهادی بر اساس امواج سیار اولیه جریان ناشی از خطا، با استفاده از تبدیل موجک میباشد. در حالت خطاهای داخلی در هر یک از مدارهای موازی، امواج سیار شناسایی شده در فازهای متناظر مدارهای موازی، متفاوت می باشند، در حالی که در حالت خطاهای خارجی، این امواج، تقریباً مشابه میباشند. از این ویژگی برای تمایز بین خطاهای داخلی و خارجی استفاده میشود. در این روش یک الگوریتم دسته بندی کننده نوع خطا برای تشخیص انواع خطا ارائه شده است. همچنین، خطاهای بین مداری، که در آن فازهای هر دو خط در خطا سهیم هستند را پوشش میدهد. برای تعیین ضریب انعکاس امواج سیار در هر لحظه از زمان وقوع خطا، از یک سیستم فازی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی به کمک نرم افزار PSCAD\EMTDC , MATLABkنشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی قادر به دسته بندی خطاهای داخلی و تشخیص فازهای تحت خطا به صورت سریع و مطمئن میباشد.

۹حفاظت دیستانس تطبیقی خطوط انتقال موازیبا استفاده از شبکه های عصبی
اطلاعات انتشار: همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به نحوه تغییرات در سیستم قدرت مانند خروج خطوط انتقال از مدار، خروج ژنراتورها، تغییرات در تولید و بار، شیوه عملکرد رله دیستانس تحت تاثیر آنها می تواند متفاوت باشد. عملکرد رله دیستانس معمولی در خطوط انتقال موازی تحت تاثیر مقاومت خطای زمین، شرایط قبل و بعد از خطا، اثرات متقابل و خازن شنت خطوط قرار دارد. این مقاله یک روش جامع حفاظت دیستانس تطبیقی مستقل تحت خطای اتصال کوتاه فاز به زمین با در نظر گرفتن عوامل فوق ارائه می دهد. حفاظت دیستانس خطوط انتقال هنگامی که مدارها موازی باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش تطبیقی ارائه شده توسط شبکه های عصبی با کاربرد الگوریتم پس انتشار خطا برای آموزش و انطباق ارائه می گردد. روش پیشنهادی فوق عملکرد رله دیستانس خطوط دو و چند مداره را با استفاده از ضرایب جبرانسازی بهبود می بخشد. نتایج شبیه سازی، بهبود حساسیت و ویژگی انتخاب گری رله را نشان می دهند.

۱۰حفاظت دیستانس تطبیقی خطوط انتقال موازی با آرایش دو و چند مداره
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به نحوه تغییرات در سیستم قدرت مانند خروج خطوط انتقال از مدار و خروج زنراتورها تغییرات در تولید و بار شیوه عملکرد رله دیستانس تحت تاثیر آنها می تواند متفاوت باشد عملکرد رله دیستانس معمولی تحت تاثیر مقاومت خطای زمین شرایط قبل و بعد از خطای سیستم قدرت ، اثرات متقابل و خازن شنت خطوط موازی قرار دارد. این مقاله یک روش جامع حفاظت دیستانس تطبیقی مستقل خطوط انتقال موازی تحت شرایط خطای اتصال کوتاه فاز به زمین با در نظر گرفتن عوامل فوق ارائه می دهد . حفاظت دیستانس خط انتقال به خصوص زمانی که مدارها موازی بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش تطبیقی ارائه شده توسط شبکه های عصبی و الگوریتم پس انتشار خطا که برای آموزش و انطباق به کار می رود ارائه می گردد. این روش پیشنهاد شده عملکرد رله دیستانس خطوط دو و چند مداره را با استفاده از ضرایب جبرانسازی بهبود می بخشد نتایج شبیه سازی بهبود حساسیت و خاصیت انتخابگری رله را نشان می دهد.

۱۱ارائه ساختار جدید مبدل چند سطحی سری نامتقارن بر مبنای کاهش تعداد قطعات
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، سال
تعداد صفحات: ۶
اینورترهای چند سطحی در کاربردهای ولتاژ متوسط و تحویل توان نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.در این مقاله ساختار جدیدی برای اینورترهای چند سطحی ارائه شده است. از مزایای اصلی این اینورترها میتوان به استفاده از ادوات نیمه هادی های توان متوسط که با ولتاژهای پایین کار می کنند، اشاره کرد. بنابراین تلفات کلیدزنی و استرس ولتاژ روی ادوات نیمه هادی کاهش می یابد، همچنین به سبب تولید سطوح ولتاژ کوچکتر موجب کاهش تعداد مولفه های هارمونیکی و بهبود کیفیت توان می شود.ساختار پیشنهادی قابل توسعه می باشد.برای تایید صحت عملکرد اینورتر چند سطحی پیشنهادی نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار PSCAD\EMTDC ارائه شده است.

۱۲ارائه ساختار های جدید برای اینورتر های منبع ولتاژ چند سطحی سری بر مبنای کاهش تعداد سوئیچ ها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، سال
تعداد صفحات: ۶
اینورترهای چند سطحی در کاربردهای ولتاژ متوسط و تحویل توان نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند. در این مقاله ساختار پایه جدیدی برای اینورترهای چند سطحی ارائه شده است که به دو شکل مختلف قابل توسعه میباشد. با کاهش تعدادقطعات در این مبدل ها ،تعداد سطوح بیشتری از ولتاژ تولید میشود. بنابراین شکل موج تولیدی را به شکل موج سینوسی نزدیک میکند و موجب بهبود طیف هارمونیکی میشود. همچنین در این مقاله برای هر یک از ساختارهای گسترش یافته الگوریتم جدیدی جهت تعیین اندازه منابع ولتاژDCارائه شده است. برای تایید روش پیشنهادی نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار PSCAD\EMTDCارائه شده است.

۱۳حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، سال
تعداد صفحات: ۷
خطوط انتقالی که بر روی یک دکل قرار دارند مشکلات منحصر به فردی برای رله های دیستانس بوجود می آورند بخصوص برای خطاهای همزمان.در این مقاله سعی شده که الگوریتم جدیدی برای حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان ارائهشود این الگوریتم،امپدانس را با استفاده از نمونه گیری از یک سمت یکی از خطوط محاسبه می کند.اساس نظری این الگوریتم که در این مقاله بیان شده بر اساس مولفه های متقارن خطوط دو مداره می باشد.اثر تزویج متقابل بین مدارها با استفاده از تبدیل،حذف شده و رابطه بین جریان توالی صفر بین دو مدار بدست آورده شده است.شبیه سازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزارPSCAD\EMTDC و پارامترهای خط واقعی انجام شده است.نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهاد شده می تواند امپدانس اندازه گیری شده دقیقی را برای خطاهای همزمان بدست آورد و دقت آن بوسیله مقاومت های خطا ،جریان های بار و امپدانس های منبع تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

۱۴تعیین یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان برای آنالیز حالت های گذرای الکترومغناطیسی در طی خطاهای الکتریکی
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي برق، چهل و يكم،شماره۲، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پیش بینی عملکرد یک ترانسفورماتور جریان تحت شرایط گذرا برای حفاظت مناسب مورد نیاز است. هنگامی که یک خطای اتصال کوتاه در شبکه برق رخ می دهد ترانسفورماتورجریان به اشباع رفته و منجر به منحرف شدن جریان ثانویه می شود. درنتیجه این کار عملکرد رله های حفاظتی را تحت تاثیر قرار داده و رله های حفاظتی به طور ناخواسته عمل می کنند. بنابراین برای بررسی عملکرد رله های حفاظتی در شرایط اتصال کوتاه نیاز به یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان می باشد. در این مقاله یک مدل دقیق ریاضی برای یک ترانسفورماتور جریان جهت پیش بینی عملکرد گذرا با یک بار مختلط شامل اندوکتانس و مقاومت با در نظر گرفتن اشباع هسته بیان می شود. یک ترانسفورماتور جریان نمونه با نسبت تبدیل 5\1200 با جریان های خطا افست حداکثر شبیه–سازی شده و پاسخ جریان ثانویه و شار برای مقدارهای مختلف امپدانس بار محاسبه می شود. در این مقاله الگوریتم پیشنهادی جهت مدل کردن دقیق ترانسفورماتور جریان ارائه می شود و نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی با نتایج حاصل از نرم افزار ATP–EMTP مقایسه می–شوند. همچنین نتایج حاصل ازاین شبیه سازی ها با نتایج حاصل از مدل ترانسفورماتور جریان کمیته حفاظت سیستم قدرت IEEE مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده صحت و دقت الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه