توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین شاخص های بهره وری در مناطق عملیات انتقال گازبانگرش سیستمی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که تحت عنوان " تعیین اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در منطقه چهار عملیات انتقال گاز" از زمستان 1385 شروع و در تابستان1387 به پایان رسید.اجرای این بخش از پروژهش به منظور پاسخ به دو پرسش اساسی زیر بود. چه شاخص هایی برای ارزیابی بهره وری در سطح منطقه چهار عملیات انتقال گاز موثرند؟ کدامیک از این شاخص ها مهم تر بوده و یا دارای وزن و اهمیت بییشتری هستند؟با توجه به تعریف بهره وری در یک سیستم، که حاصل تقسیم ستانده به داده در آن سیستم می باشد.ابتدا با استفاده از نگرش سیستمی، هر یک از واحدهای منطقه چهار عملیات انتقال گاز به صورت یک سیستم تعریف و داده ها،فرایند ها وستانده های هر کدام شناسائی و مشخص گردید.این مهم با مشارکت روئسا و کارشناسان واحدها تصحیح و تکمیل گردید. سپس آندسته از ستانده های واحدها که در سطح بالاتر یعنی سطح قابل تعریف و استفاده بودند انتخاب شدند.همچنین با اقتباس از مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر(Michael Porter Value Chain)، واحدهای منطقه نسبت به فعالیتهائی که انجام می دادند ه سه بخش "فعالیتهای اصلی"، "فعالیتهای پشتیبانی فنی و تخصصی" و "فعالیتهای پشتیبانی مدیریت و عمومی" تقسیم گردیدند و ستانده های منتخب در سطح منطقه نیز حسب ارتباطی که با هر دسته از فعالیت ها داشتند در این سه بخش دسته بندی شدند،آنگاه بای تعیین ستانده هائی که دارای وزن و اهمیت بیشتری در هر دسته بودند، پرسشنامه ای طراحی گردید و تکمیل کنندگان با اولویت گذاری ستانده ها، میزان اهمیت آنها را مشخص نمودند و بدین ترتیب با جمع بندی چهل و هشت پرسشنامه تکمیل شده از سوی مدیران و کارشناسان منطقه،ستانده های مهم تریا به عبارتی دیگر شاخصهای عملکرد مهم تر که همانا صورت کسر شاخص های بهره وری هستند، تعیین گردید.

۲صرفه جویی آب در برج های خنک کن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در تاسیسات مکانیکی از جمله برج های خنک کن به یک چالش مهم برای بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهایی که این منبع طبیعی نادر است تبدیل شده است .در فرایند عملکرد برج های خنک کن به دلیل استفاده از آب و با توجه به کاهش منابع آب و هزینه های گزاف تصفیه آن با مشکلاتی نظیر جرم گیری، پوسیدگی (خوردگی) و باکتری رو به رو هستیم و این مشکلات تأثیراتی بر روی رفتار و عملکرد برج های خنک کن دارد. پس از شناخت این مشکلات این سوال مطرح می گردد که آیا روش و یا روش های برای کاهش مصرف آب و تعدیل مشکلات مربوط به استفاده از آب وجود دارد که در این مقاله به بر شمردن مشکلات و ارایه راه کار هایی برای تعدیل این مشکلات و کاهش مصرف آب می پردازیم.

۳شناسایی عوامل بذری و غیر بذری در عارضه پیچیدگی ریشه (گردن غازی) پایه های رایج مرکبات در نهالستان های استان مازندران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، سال
تعداد صفحات: ۵
استان مازندران با در اختیار داشتن حدود 40 درصد از سطح کشت مرکبات، بیشترین میزان تولید مرکبات کشور را دارا است. پایه های مرکبات نقش تعیین کننده ای در آینده باغ و میزان تولید از لحاظ کمی و کیفی دارند. عمده ترین مشکلات خزانه های بیماری مرگ گیاهچه و تعدادی از بیماری های فیزبولوژیک می باشد. در بین بیماری های فیزیولوژیک، مشکل پیچیدگی ریشه که اخیرا نیز شایعتر شده است که جایگاه خاصی برخوردار است. غالبا مقدار نسبتا زیادی از گیاهچه ها دارای منحنی خفیف یا شدید S–شکل (Bench–root یا Gooseneck) در ریشه های جوان یا هیپوکوتیل هستند و این به ریشه گیاهچه های در آینده آسیب می رساند. نهال های دارای این عارضه به تدریج که رشد می کنند مشکل آنها حادتر می شود. در نتیجه سیستک آوندی دچار اشکال شده و به اصطلاح نهال خفه می شود. بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا ضمن معرفی این بیماری، راه حلی برای بهبود مشکل پیچیدگی ریشه پایه های مرکبات جهت بررسی دقیق تر ارائه گردد. نتایج بررسی های اولیه نشان داد ترکیبات سبک خاک از جمله کوکوپیت و پیت ماس بهترین نتیجه را د رکنرتل و مهار عارضه پیچیدگی ریشه دار داشتند. از سوی دیگر خیساندن بذور به مدت 24 تا 36 یاعت قبل از کاشت و یا کاشت بذر تازه برداشت شده از میوه با بذرو دارای پوسته ضعیف میزان گیاهچه های دارای پیچیدگی را نسبت به بذور انبار شده خشک به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

۴فراوانی و پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در درختان مرکبات استان مازندران
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
بیماری کاککسیا در اکثر مناطق مرکبات کاری دنیا دیده می شود. علائم این بیماری به صورت کوتولگی، صمغ زیر پوست، زردی و ضعف درختان، ساقه آبله ای و ناسازگاری در محل اتصال پایه و پیوندک می باشد که در بسیاری از درختان استان مازندران مشاهده گردیده است .در سال 1391 بیست و چهار درخت مرکبات به صورت تصادفی در باغات سراسر استان انتخاب، واز پوست شاخه های یکساله آنها با استفاده از ترایزول استخراج آر. ان. ای انجام شد نوار دی. ان. ای تکثیر شده در PCR با استفاده از کیت خا لص سازی شرکت روش آلمان از ژل الکتروفورز بازیافت و با آنالیز چند شکلی فرم فضایی رشته ی تک لا (SSCP) ارزیابی شد. به منظور تأیید نتایج الگوهای SSCP دو الگو تعیین توالی گردید . در نتیجه حضور جدایه های هوموژن ویروئید کوتولگی رازک در 83% از درختان لیمو ترش محلی استان تعیین شد.

۵بررسی فعالیت ضد باکتریایی چند نوع عصاره مختلف برخی از گیاهان بر روی چند باکتری بیماریزای گیاهی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
عصاره برخی از گیاهان به دلیل دارا بودن ترکیبات خاص دارای خواص ضد باکتری می باشند این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی و هگزان گیاه گل فیلی، آسپلنیوم ، پای خری و مینای دماوندی علیه 2 گونه بیماریزا گیاهی باکتری های Pseudomonas syringae pv. syringae و Pseudomonas viridiflava به اجرا درآمد. روش بررسی: فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی ، هگزان بر روی باکتری های بیماریزا صورت گرفته و اثر بازدارندگی اساس قطر هاله ممانعت کننده از رشد در روش سنجش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر فعالیت ضد باکتریایی این گیاهان در محدوده مهاری رشد 10 میلی متر را نشان دادند. عصاره متانولی گیاه گل فیلی، آسپینیوم ، پای خری در غلظت 300و 400 بر روی باکتری ها تاثیر داشته و همچنین نتایج حاکی از عدم وجود اثرات بازدارندگی گیاه مینای بر روی پاتوژن های مورد بررسی است. گیاه پای خری و آسپلنیوم با اندازه 9 و 0 میلیمتر تاثیر بیشتری روی گونه Pseudomonas syringae داشتند. در بین حلال ها بیشترین تاثیر بازدارنده، حلال متانول روی هر دو گونه باکتری نشان داد و عصاره هگزانی تاثیری در مهار رشد باکتری ها نداشت.

۶بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بیماریزای گیاهی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روش های نوین در جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی به ویژه برای تولید محصولات ارگانیک استفاده از مواد و ترکیبات طبیعی با منشاء میکروبی و گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی و کلروفرمی گل فیلی، گل فراسیون، میوه شیرخشت، پای خر در برابر سویه های Rathyibacter tritici عامل بیماری خوشه صمغی در گندم Xanthomonas translucense عامل بیماری لکه نواری باکتریایی در گندم با استفاده از انتشار دیسک در آگار در مقایسه با انتی بیوتیک های منتخب در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. اثر بازدارندگی بر اساس روش دیسک کاغذی ارزیابی شد. عصاره های متانولی و کلروفرم گیاهان مورد نظر فعالیت ضد باکتریایی در محدوده مهاری رشد 13–11 میلی متر نشان دادند عصاره متانولی گل فراسیون و عصاره کلروفرمی پای خری در غلظت 400 بر روی Rathybacter tritici و عصاره متانولی گل فیلی در غلظت 300 و 400 بر روی Xanthomonas translucense بیشترین تاثیر را در مهار رشد باکتری داشتند. در این آزمایش عصاره کلروفرمی گل فیلی در هیچ یک از غلظت 300 و 400 اثری بر روی باکتری مورد نظر نشان ندادند.

۷بررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام های هوای گیاهان مختلف بر علیه 2 قارچ بیماریزای گیاهی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده از عصاره های گیاهی به دلیل داشتن خواص دارویی، ضد قارچی، ضد باکتریایی و انتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه در کنترل عوامل میکروبی رو به پیشرفت است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی و اتانول گیاه گل فیلیف آسپلنیوم، پای خری و مینای دماوندی علیه 2 گونه بیماریزا گیاهی گونه قارچ های Alternaria citri و Penicillium digitatum به اجرا در آمد. روش بررسی: فعالیت ضد میکروبی عصاره متانولی، اتانولی بر روی قارچ های بیماریزا صورت گرفته و اثر بازدارندگی اساس قطر هاله ممانعت کننده از رشد در روش سنجش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که عصاره متانولی گیاه گل فیلی، آسپینیوم در غلظت 150 و 200 بر روی قارچ Penicillium digitatum تاثیر داشته و همچنین عصاره اتانولی این گیاهان هیچ تاثیری را بر روی قارچ ها نشان ندادند. عصاره اتانولی گیاه گل فیلی و پای خری با غلظت 200 روی پاتوژن Alternaria citri تاثیر داشته . همچنین نتایج حاکی از عدم وجود اثرات بازدارندگی عصاره متانولی گیاه پای خری و عصاره اتانولی گل فیلی و آسپیلنیوم بر روی پاتوژن های مورد بررسی است. عصاره متانولی گیاه گل فیلی و آسپیلنیوم با اندازه 14 و 13 میلیمتر بیشترین تاثیر را روی گونه Penicillium digitatum داشتند.

۸بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از قارچ های بیماری زای گیاهی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
اسانس ها و عصاره های گیاهی دارای ترکیباتی با فعالیت های زیستی متفاوت از جمله خواص ضد میکروبی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاهان سرخس ، پای خر، مینای دماوندی، برگ گیاه شیر خشت در برابر سویه های Pyricularia oryzea قارچ عامل بیماری بلاست در برنج و قارچ Fusarium graminearum عامل بیماری فوزاریوم خوشه در گندم با استفاده از انتشار دیسک در آگار در مقایسه با آنتی بیوتیک های منتخب در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. در این تحقیق عصاره گیری با استفاده از حلال های اتانولی و کلروفرم صورت گرفت و اثر بازدارندگی بر اساس روش دیسک کاغذی ارزیابی شد. عصاره های اتانولی و کلروفرم با غلظت 150 و 200 میلی گرم در میلی لیتر گیاهان مورد نظر فعالیت ضد قارچی در محدوده 11–10 میلی لیتری بر روی قارچ Fusarium graminearum نشان دادند که در این میان عصاره اتانولی سرخس و پای خرو برگ شیر خشت در غلظت 200 بیشترین اثر را در مهار رشد قارچ Fusarium graminearum داشتند عصاره کلروفرمی گیاهان مورد نظر تاثیر اندکی در مهار رشد قارچ فوزاریوم نشان دادند. عصاره اتانولی دماوندی و عصاره کلروفرمی برگ گیاه شیر خشت هیچ گونه تاثیری بر روی قارچ Fusarium graminearum نداشتند. در این تحقیق هیچ یک از عصاره اتانولی و کلروفرمی در غلظت های مورد نظر تاثیری در مهار رشد قارچ Pyricularia oryzea نداشتند.

۹فرایند انتقال ناخالصی به درون ویفر با روش کاشت یون (ion implantation)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۸
کاشت یون یکی از مهمترین روش نفوذ ناخالصی به درون ویفر در صنایع قطعه سازی الکترونیک و میکروالکترونیک است و نسبت به روش دیگر (نفوذ) مزایای بسیاری را دارد و کاشت یون فرایندی در مهندسی است که در آن یون های برخی مواد را می توان در ماده ای دیگر کاشت و ویژگی های فیزیکی آن ماده را تغییر داد و یک فناوری قوی و دقیق در ساخت آی سی های مهم و پیشرفته است. در روش کاشت یون یک دستگاه شتاب دهنده ذرات با ولتاژ بسیار بالا ، یک پرتو یون های ناخالصی را با سرعت سیار زیاد تولید می کند که می تواند در سطح سیلیکونی ویفر هدف نفوذ کند و آن مزایای بسیاری نسبت به رسوب های نفوذ در دمای بالا ارائه می کند کاشت یون یک فرایند در دمای پایین است و برای حداقل رساندن جنبش ناخالصی های نفوذ یافته در مدارات VLSI بسیار مهم است و به صورت کلی فرایند کاشت یون را توضیح و اشکالات روش فوق را بیان می کنیم به عنوان یک مقدمه کوتاه این بخش را آغاز می کنیم که هنگامی که شما متن را می خوانید بتوانید بفهمید.

۱۰بررسی الگوریتم طراحی ظرفیت در شبکه های مبتنی بر فناوری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۷
مسأله طراحی ظرفیت در پی تخمین منابع مورد نیاز برای تأمین ترافیک مشخص به ازای سطح مشخصی کیفیت سرویس (احتمال throughput و Blocking) می‎باشد. در طراحی شبکه بر اساس ظرفیت ابتدا بایستی نرخ دیتای کل شبکه را با استفاده از حداکثر نرخ دیتای عبوری از شبکه به دست آورده و در ادامه ظرفیت هر سایت را که بستگی مستقیم به شکل سایت انتخاب شده دارد بر اساس نرخ گذردهی میانگین برای هر سلول محاسبه کرده و در ادامه با تقسیم این دیتای کلی شبکه به حداکثر ظرفیت ممکن برای یک سایت، قادر به محاسبه تعداد ایستگاههای پایه مورد نیاز خواهیم بود.

۱۱بررسی اثر خطای حرکتی در سکوی رادار روزنه مصنوعی (SAR) و تصحیح در الگوریتم RDA
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۷
رادار روزنه مصنوعی (SAR) یکی از سیستمهای سنجش از راه دور است که بمنظور بدست آوردن تصاویری با رزولوشن بالا مورد استفاده قرار می گیرد.این رادار بر روی یک سکو (هواپیما) نصب می گردد. الگوریتم های پردازش SAR با فرض حرکت سکو روی مسیر مستقیم کار می کند. اما در عمل سکو بدلیل اغتشاشات جوی از مسیر ایده آل منحرف می شود. این حرکت غیر ایده آل باعث کاهش قابل ملاحظه کیفیت تصویر SAR می شود. در این مقاله هدف بررسی اثر حرکت سکو و روش های جبران آن و محاسبه خطای این روشها ست. این روش ها برای الگوریتم RDA شبیه سازی شده است.

۱۲بررسی و شبیه سازی الگوریتم تعیین تعداد سایتها بر اساس حداکثر افت مجاز در شبکه های مبتنی بر فناوری LTE
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۷
طراحی و محاسبه مقدار پوشش یک شبکه اولین گام در فرآیند بعدبندی آن می‎باشد. این مرحله یک تخمین از تعداد منابع مورد نیاز در ناحیه تحت پوشش شبکه با استفاده از پارامترهای سیستم داده شده و بدون هیچ گونه نگرانی از مقدار ظرفیت جهت سرویس‎ دهی مناسب در اختیار ما قرار می‎دهد. از این رو مرحله فوق یک ارزیابی از منابع مورد نیاز در ناحیه پوشش شبکه، به نحویکه فرستنده‎ها و گیرنده‎ها توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، ارائه می‎دهد. این الگوریتم شامل ارزیابی بودجه لینک در حالت‎های فراسو و فروسو می‎شود. همچنین بودجه لینک مهمترین مؤلفه در طراحی پوشش شبکه می‎باشد. در ادامه بر اساس سطح SINR موردنیاز در گیرنده، با در نظر گرفتن تداخل ایجاد شده توسط ترافیک، بیشینه تضعیف مسیر محاسبه می‎شود. حداقل بیشینه تضعیف مسیر در جهت ‎های فراسو و فروسو، با استفاده از یک مدل انتشار مناسب برای محیط موردنظر جهت پیاده‎سازی، تبدیل به شعاع سلول می‎شود. سپس با استفاده از شعاع سلول به دست آمده، مساحت ناحیه تحت پوشش توسط هر سایت به دست می‎آید که با تقسیم مساحت کل ناحیه ‎ای که می‎ خواهیم شبکه در آن مستقر گردد به مساحت به دست آمده برای هر سایت، تعداد کل ایستگاه‎های پایه مورد نیاز جهت تحت پوشش قرار دادن ناحیه به دست خواهد آمد.

۱۳بررسی و شبیه سازی الگوریتم تعیین تعداد سایتها بر اساس ناحیه سرویس مفید در شبکه های مبتنی بر فناوری LTE
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۷
طراحی و محاسبه مقدار پوشش یک شبکه اولین گام در فرآیند بعدبندی آن می‎باشد. این مرحله یک تخمین از تعداد منابع مورد نیاز در ناحیه تحت پوشش شبکه با استفاده از پارامترهای سیستم داده شده و بدون هیچ گونه نگرانی از مقدار ظرفیت جهت سرویس‎ دهی مناسب در اختیار ما قرار می‎دهد. از این رو مرحله فوق یک ارزیابی از منابع مورد نیاز در ناحیه پوشش شبکه، به نحویکه فرستنده‎ها و گیرنده‎ها توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند، ارائه می‎دهد. این الگوریتم شامل ارزیابی بودجه لینک در حالت‎های فراسو و فروسو می‎شود. همچنین بودجه لینک مهمترین مؤلفه در طراحی پوشش شبکه می‎باشد. در ادامه بر اساس میزان ناحیه سرویس مفید (95%) شعاع سلول بدست می آید که با استفاده از شعاع سلول، مساحت ناحیه تحت پوشش توسط هر سایت به دست می‎آید که با تقسیم مساحت کل ناحیه‎ای که می‎خواهیم شبکه در آن مستقر گردد به مساحت به دست آمده برای هر سایت، تعداد کل ایستگاه‎های پایه مورد نیاز جهت تحت پوشش قرار دادن ناحیه به دست خواهد آمد

۱۴تحلیل و شبیه سازی نقاط میدان و اعوجاج جبهه فاز برای جمینگ چشم متعامد در منابع منسجم دوگانه
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۸
طبیعت ردیابی رادار مونو پالس، به موجب موجود بودن اطلاعات خطای زاویه در هر پالس رادار، باعث می شود که ذاتا جمینگ بر روی آنها دشوار شود. برخی از تکنیک های جمینگ زاویه ای مونو پالس ، مانند دامنه، جمر تصویر (image jamming) و جمر پلاریزاسیون متقاطع (cross polarization jamming)، برای بهره برداری از نقاط ضعف در اجرای رادار مونو پالس طراحی شده است. دیگر تکنیک های جمر ، مانند دوبینی (cross–eye) ، عوارض زمین و یا بازتاب از زمین ، و جمر چشمک زن و یا صورت بندی شده (blinking or formation jamming) ، برای حمله به نقاط ضعف اساسی برای تمام سیستم های ردیابی مونو پالس طراحی شده است. که در تمامی آنها ناچاریم تغییراتی در حوزه های میدانی ایجاد نمائیم، در این مقاله این عملیات را به گونه ای هوشمندانه تحلیل و شبیه سازی نمودیم تا بتوانیم در سیستم های عملیاتی آتی بصورت بهینه و هوشمندانه از مهم ترین و با ارزش ترین این تکنیک ها یعنی چشم متعامد که مبتنی بر تغییرات جبهه موج می باشد، بهره برداری عملیاتی انجام دهیم.

۱۵تهدیدات Wifi در جنگ های راداری و الکترونیکی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امنیت و آرامش، همواره از بزرگترین دغدغه های حکومت ها می باشد. ضرورت پرداخت به این موضوع در هزار ه ای که دشمن با استفاده از تمام امکانات ممکن، مستعد تجاوز و رخنه به منظور پیشبرد اهداف سوء خود می باشد امری کاملا محسوس و ملزم است. امروزه با توجه به تهدیدات، نقاط رخنه پذیر متعددی بوجود آمده است که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی، می توان ارتباط اطلاعات را بوسیله شبکه وای فای انجام و ارسال نمود. برای سازمان ها و اشخاص استفاده از این روش سرعت زیادی دارد، اما از لحاظ امنیتی نمی توان به آن اعتماد کامل داشته باشیم بدلیل اینکه شخص مهاجر (هکر) و جاسوسان می توانند با استفاده از تهدیدات امنیتی و حفره های موجود در این شبکه به اطلاعات محرمانه سازمان یا شخص دسترسی پیدا نموده و به محل دیگری انتقال دهند. موفقیت نظام اسلامی در برابر هجمه های سایبری و نرم افزاری دشمنان، انقلاب اسلامی را از دیگر خطرات خاموش در برابر حجم فزاینده ی تهدیدات نظام سرمایه داری غرب در قبال ملت ایران قابل ارزیابی است. هدف این مقاله ارایه ی طرحی مناسب جهت تهدیدات wifi در جنگ های ناهمطراز برای تحلیل مخاطرات امنیتی و تهدیدات سایبری با رویکرد پدافند غیر عامل می باشد. در این مقاله سعی بر آن داشته ایم که اولاً با ارایه اطلاعات مختصر ولی جامع در مورد Wifi و در مرحله ی بعد به شیوه های جنگ الکترونیک و راداری اشاره نماییم و همچنین بایستی این نقاط آسیب پذیر و تهدیدات را شناسایی و راه حلی جهت جلوگیری از نشر اطلاعات ارایه نمود.

۱۶روشی بهینه جهت اختلال در رادارهای آرایه فازی مجهز به CSLC
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۶
کنترل جمینگ نویز که از ساید لوب وارد سیستم می شود با استفاده از آنتن با ساید لوب فوق العاده باریک معمولا کافی نیست و محافظت کاملی از یک رادار آرایه فازی در برابر جمینگی که از ساید لوب وارد می شود را انجام نمی دهد. علاوه بر این، اکثر رادارهای عملیاتی از آنتن با ساید لوب فوق العاده باریک استفاده نمی کنند ( کمتر از–40 دسی بل) و یا آنتن با ساید لوب نسبتا باریک(–30 dB to –40 dB) معمولا با ساید لوب در اندازه های 13– تا 30– دسی بل همراه می باشند و بطور متوسط نسبت به آنتن ایزوتروپیک به اندازه 0 تا 5– (0dBi تا–5dBi)می باشد.SLC یک تکنیک پردازش منسجم است که پتانسیل کاهش جمینگ نویز از طریق سایدلوب آنتن را دارد و در تعدادی از رادار های عملیاتی برای این منظور به کار گرفته شده است. در این مقاله ما ابتدا به تحلیل ریاضی و شبیه سازی نسبت حذف با CLSC تکی و دوگانه برای ضرایب همبستگی مختلف پرداختیم وسپس شبیه سازی نمودیم و دست آخر نیز ایده ای جهت استفاده از نتایج این شبیه سازی برای ساخت و توسعه سیستم های عملی ارائه نمودیم.

۱۷شبیه سازی اثر عوارض زمین در سیگنال های دریافتی توسط گیرنده های هوابرد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۸
در بسیاری از کاربردهای مخابراتی از جمله سیستم های شنود هوابرد، انواع لینک ها در فرکانس های مختلف و ... در هنگام تست های میدانی با مشکلات غیر قابل پیش بینی در دریافت سیگنال مواجه می شوند که در مواقع محاسبه بودجه لینک، در دید مستقیم بودن و یا پترن آنتن، دریافت، کیفیت دریافت و یا عدم دریافت قابل محاسبه و توجیه نیست، در این مقاله به بررسی اثرات محیطی بالاخص چند مسیرگی با استفاده از نقشه عوارض منطقه می پردازیم و یک نمونه عملی نیز که تست شده است را در ادامه مقاله ارائه می نمائیم و تطبیق آن با استفاده از نرم افزار شبیه ساز تولید شده را نیز نمایش می دهیم.

۱۸کاهش خطا در شتاب سنج خازنی MEMS به منظورافزایش دقت شتاب سنج با استفاده از مدولاتور سیگما دلتا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۹
مقابله با نویز به عنوان عامل محدود کننده دقت در سنسورهای با ابعاد میکرونی بسیار اهمیت دارد. در اینجا نشان می دهیم که با استفاده از مدولاسیون سیگما دلتا می توان علاوه بر اخذ خروجی دیجیتال، توان نویز براونی را کاهش داد. در این مقاله ابتدا به معرفی منبع عمده تولید نویز پرداخته شده و سپس مدولاتور سیگما دلتا شرح داده شده و ترکیب خاصی از آن به منظور کاهش خطای غیر سیستماتیک مکانیکی طراحی گشته است. در این طراحی یک شتاب سنج خازنی میکرو الکترومکانیکی به صورت حلقه بسته با شتاب ورودی قابل قبول 10g ± مدل سازی و شبیه سازی شده است. از میان انواع مبدل ها و روش های حسگری موجود، از روش خازنی به دلیل سازگاری آن با تکنولوژی Mems و مدارات مجتمع جهت پردازش سیگنال استفاده شده است. در طراحی مدارات الکترونیک از یک تقویت کننده مد بار سوئیچ خازنی برای رسیدن به بهره بالا و یک مدولاتور سیگما دلتا جهت کاهش نویز استفاده شده است. هدف این طراحی، کم کردن نویز کلی معادل شتاب از طریق کم کردن نویز براونین معادل شتاب و بدست آوردن مقداری بهینه برای مقادیر خازنی است. در این طراحی میزان فرکانس 1.6 KHz حاصل گردیده است. . با استفاده از نتایج این شتاب سنج مقادیر حساسیت، نویز براونین معادل شتاب، نویز مداری معادل شتاب، و نویز معادل کلی شتاب به ترتیب 0.356 pfg –1، 0.65µgHz –1\2 ، 0.56µgHz –1\2 ، 0.86µgHz –1\2 ، بدست آمده است که این مقادیر خوب و بهینه ای هستند.

۱۹مقایسه ویژگی های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی وغیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: پنومونی اکتسابی از جامعه ((CAP بیماری تهدیدکننده حیات در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس می باشد. دیابت ملیتوس با افزایش حساسیت به عفونت و ناتوانی و مرگ همراه است. هدف از مطالعه حاضر به دست آوردن اطلاعات در مورد ویژگی–های بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک و سرانجام CAP در بیماران دیابتی و مقایسه آنها با بیماران غیردیابتی بود. روش بررسی: در طی یک دوره دو ساله (1388 و 1389) در یک مطالعه ویژگی های بالینی، آزمایشگاهی، رادیولوژیک، طیف عوامل بیماری زا و نتیجه بیماری در 264 بیمار CAP مطالعه شد. داده های استخراج شده از 42 بیمار CAP مبتلا به دیابت تجزیه و تحلیل شدند و با داده های سایر بیماران مقایسه شدند. یافته ها: بیماران دیابتی به طور معناداری مسن تر بودند (02\0=P ) و با بیماری های ناتوان کننده نارسایی قلبی بیشتری همراه بودند (001\0 > P). تب (001\0 > P) و تنگی نفس (03\0=P) در بیماران دیابتی بیشتر بود. تراکم لوبار، ارتشاح دوطرفه و پلورال افیوژن شایع ترین یافته های تصویری در کلیشه رادیوگرافی سینه بودند و در بیماران دیابتی پلورال افیوژن (002\0=P) و تراکم لوبار (02\0=P) بیشتر مشاهده شد. در مقایسه عوامل عمده بیماری زا نظیر استرپتوکوکوس پنومونیه (001\0 > P) و کلبسیلا پنومونیه (001\0 > P) در بیماران دیابتی با اختلاف معناداری بیشتر از سایر بیماران جدا شد. در زیر گروه بیماران دیابتی مرگ ومیر به طور معناداری از بیماران غیردیابتی بیشتر بود (01\0=P). نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به CAP دیابت ملیتوس در بعضی موارد با علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و رادیولوژی متفاوت و میزان عوارض قلبی عروقی نظیر بیماری احتقانی قلب و پرفشاری خون بیشتری که باعث افزایش مرگ ومیر می شوند، همراه است.

۲۰آنالیز بیان دو ژن کد کننده پروتئین های مرتبط با بیماری زایی در پاسخ به آلودگی باکتری عامل سوختگی وحشی درارقام توتون
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۶
توتون به عنوان گیاهی مدل و با قابلیت های خاص، امروزه به طور چشمگیری در تحقیقات مولکولی به منظور درک مبانی تعامل گیاه و بیمارگر استفاده می شود. نقش ژن های PR در مقاومت گیاهان به بیماری ها در بررسی های مختلف به اثبات رسید. در این تحقیق، بیان دو ژن کد کننده پروتئین های مرتبط با بیماری زایی در ارقام توتون با درجات مختلف حساسیت به باکتری (Pst) Pseudomonas syringae pv. tabaci عامل سوختگی وحشی ارزیابی شد. بدین منظور برگ های گیاهچه های 7 هفته ای توتون در ساعات مختلف پس از تلقیح به باکتری انتخاب شد. پس از استخراج آر ان ای تام با استفاده از رونویسی معکوس از روی نمونه های آران ای رشته مکمل،(cDNA) سنتز شد. پروفایل ژن های مورد بررسی توسط تکنیک Real time RT–PCR انجام شد. نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان دادکه بیان ژن های PR–1b ، PR–2 در رقم مقاوم باسما نسبت به رقم حساس وایت بارلی در ساعت های مورد بررسی بسیار بیشتر بود.

۲۱آنالیز بیان ژن فاکتور رونویسی WRKY12 ارقام مقاوم و حساس توتون در پاسخ به آلودگی باکتریایی عامل سوختگی وحشی
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
تنظیم بیان ژن های دفاعی گیاه بستگی به اتصال فاکتورهای رونویسی به بخش خاصی از پروموتر این ژن ها دارد. در پروموتر بسیاری از ژن های دفاعی گیاه، توالی موتیفی حفاظت شده ای به نام W–box با توالی (C\TTGACT\C)وجود دارد. خانواده ژنی WRKY به عنوان نماینده یکی ازمهم ترین گروه های عوامل تنظیم کننده رونویسی به طور اختصاصی به این توالی متصل شده و موجب تشدید فرایند رونویسی از ژن پایین دست می شوند.(7) هدف این تحقیق، ارزیابی بیان ژن فاکتور رونویسی WRKY12 ارقام توتون با درجات مختلف حساسیت به باکتری Pseudomonas syringae pv. tabaciPst عامل سوختگی وحشی توتون می باشد. جهت تعیین پروفایل بیان ژن مورد بررسی از برگ های گیاهچه های توتون در ساعت های مختلف پس از مایه زنی نمونه برداری و آر ان ای رشته مکمل cDNA سنتز شد. پروفایل بیان ژن توسط QRT–PCR ) Real time RT–PCR ) انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نرخ بیان ژن مورد بررسی در رقم مقاوم باسما به مراتب بیشتر از نرخ بیان این ژن در رقم وایت بارلی در مقاطع زمانی مورد بررسی می باشد.

۲۲بررسی الگوی بیان ژن hrp باکتری Pseudomonas syringae pv. Tabaci عامل بیماری سوختگی وحشی در ارقام مقاوم و حساس توتون آلوده
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
ژن های hrp ژن های بیماری زایی عمومی هستند که به عنوان یک عامل ضروری برای تکثیر باکتری ها در گیاه محسوب می شوند. هدف این تحقیق آنالیز بیان ژن بیماری زای hrp باکتری (Pst) Pseudomonas syringae pv. Tabaci عامل سوختگی وحشی توتون در برهمکنش با ارقام حساس ( وایت بارلی) و مقاوم (باسما) می باشد. جهت تعیین الگوی بیان ژن مورد بررسی از برگ های گیاهچه های توتون آلوده به باکتری در ساعات مختلف پس از تلقیح نمونه برداری و آر ان ای تام استخراج و سپس از روی نمونه های آ ران ای رشته مکمل cDNA سنتز شد. پروفایل ژن بیماری زای hrp توسط تکنیک Real time RT–PCR(QRT–PCR) بررسی شد. نتایج نشان داد در رقم مقاوم باسما بیان ژن hrp باکتری پس از مقداری افزایش در ساعات اولیه و فعال شدن ژن های دفاعی گیاه و تولید پروتئین ها و متابولیت های دفاعی گیاه به شدت کاهش یافته که خود موجب افول توانمندی جمعیت باکتری در کلنیزه نمودن بافت گیاه شد. در حالیکه در رقم حساس وایت بارلی در همه مقاطع زمانی مورد بررسی ، نرخ بیان ژن hrp عامل بیماری نسبت به زمان های مشابه در رقم باسما بیشتر می باشد.

۲۳طراحی‌ و شبیه سازی کلید MEMS با ایزولاسیون بالا برای کاربرد در فرکانس های بالا
اطلاعات انتشار: صنايع الكترونيك، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله طراحی‌ و شبیه سازی یک کلید MEMS برای کاربرد در محدوده ی فرکانس بالا ارایه شده است. ساختار طراحی شده یک کلید موازی خازنی in–line با تیر دو سر گیردار به شکل صلیب و از جنس طلا است. این کلید در محدوده ی فرکانسی 20 تا 100 گیگاهرتز عملکرد بسیار مناسبی از لحاظ الکترومغناطیسی‌ دارد،‏ به طوری که ایزولاسیون بالای dB 23– و dB 26– را در حالت قطع به ترتیب در 20 و 100 گیگاهرتز تامین می کند. همچنین تلفات انتقالی کلید در حالت وصل برابر dB 16‎\0– و dB 2‎\1– در 20 و 80 گیگاهرتز است. طراحی به گونه ای انجام شده است که علاوه بر حصول عملکرد الکترومغناطیسی مورد نظر و مناسب،‏ ولتاژ تحریک کلید نیز با طرحی نو کاهش یابد. نوآوری طرح در شکل صلیبی ساختار است که عامل کاهش ولتاژ تحریک نسبت به یک ساختار ساده است. ولتاژ تحریک ساختار 30 ولت است. تحلیل و معیارهای الکترومغناطیسی‌ و مکانیکی به همراه نتایج شبیه سازی ارایه شده است.

۲۴استفاده از توابع فیزیکی غیرقابل کپی برداری برای سیستم های امنیتی در رادار
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه شرکت های سازنده در زمینه ساخت تراشه و ساخت ادوات نظامی برای اینکه شرکت های سازنده دیگر نتواند از روش های ساخت آنها پیروی کنند اقدام به مسائل امنیتی کرده است. و ادوات نظامی میلیون ها دلار خرج تهیه و تولید این ادوات در سال می شود. و احراز اصالت این ادوات برای تولیدکننده این ادوات بسیار مهم می باشد تا شرکت های سازنده دیگر نتوانند است اقدام به تولید مشابه این ادوات بزنند. استفاده از توابع فیزیکی غیر قابل کپی برداری درون تراشه های نظامی باعث امنیت و منحصر به فرد شدن تلاش می شود و از جعل و کپی برداری این تراشه نظامی جلوگیری می کند.و دیگر شرکت هایی که در زمینه ساخت قطعات نظامی و تلاش کار می کنند نمی توانند دست به اقدامات جعل و کپی بپردازند. و از این طریق است که ضرر رسیدن سالانه بین شرکت های سازنده جلوگیری می شود.

۲۵انتخاب الگوریتم مناسب جهت پیاده سازی الگوریتم رادار روزنه مصنوعی برروی FPGA
اطلاعات انتشار: همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این مقاله، ما اصول رادار روزنه مصنوعی SARو تاریخچه آن، را بررسی می کنیم. در ادامه به معرفی مدار مجتمع دیجیتال قابل برنامه ریزی FPGAمی پردازیم. در ادامه الگوریتم های و متداول رادارSARرا بررسی می کنیم و کارایی هر یک از لحاظ پردازش سیگنال و پیاده سازی مورد بررسی قرار می دهیم. به دلیل حجم بالای داده ها در رادار SARبایستی از یک حافظه خارجی بعد از اعمال FFTو ضرب فرکانس استفاده نمود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. که در این الگوریتم ها شامل الگوریتم امگا K، برد داپلر RDA و الگوریتم مقیاس بندی چیرپ CSAمی باشد. در نهایت کارای پردازشی RDAتا حدودی الگوریتم های دیگر را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این الگوریتم را می توان برای پیاده سازی روی FPGAاستفاده نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۶ نتیجه